Företag och verksamheter

Har du ett företag och verksamhet? Då ansvarar du för att avfallet som uppkommer i din verksamhet tas om hand på ett bra sätt. Exempel på verksamhetsavfall är träavfall, lastpallar, byggavfall, impregnerat trä, trädgårdsavfall, ris, isolering, gips, betong, sten, kakel och porslin. 

Du kan lämna ditt verksamhetsavfall på återvinningscentralen eller anlita en valfri entreprenör för transport av avfallet till en godkänd behandlingsanläggning.

När du kommer till återvinningscentralen med verksamhetsavfall behöver du ta kontakt med personalen. Ditt avfall behöver registreras i expeditionen på rampen innan du lastar av.

Kostnad för att lämna grovavfall

Du lämnar grovavfall mot en kostnad på 384 kronor per besök. Avgiften berättigar till lämning av en last i lätt fordon (max 3,5 ton) med eller utan släpvagn och faktureras månadsvis i efterhand.

Det här är grovavfall

 • brännbart
 • trä
 • impregnerat trä
 • trädgårdsris
 • isolering
 • trädgårdsavfall
 • gips
 • sten
 • betong
 • kakel
 • porslin

Det här kan du lämna gratis

Du som företagare kan lämna vissa avfallsslag till oss utan kostnad. Det gäller:

 • wellpapp
 • metallskrot
 • elektronik
 • ljuskällor
 • batterier inklusive bilbatterier
 • förpackningar till återvinningsstationen på området.

Övriga priser

Övrig taxa och priser hittar du på kommunens webbsida om avfallstaxan.

Lämna farligt avfall

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Det kan handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel. Nästan alla verksamheter lämnar ifrån sig någon form av farligt avfall som till exempel elektronikskrot, gamla lysrör eller kemikalierester.

Kemikalier tas bara emot med korrekt ifyllt transportdokument. Det får du när du besöker återvinningscentralen. Ta kontakt med personalen så hjälper vi dig.

Rapportera hantering av farligt avfall till Naturvårdsverket

Från 2020 gäller en ny lag om anteckningsskyldighet för hantering av farligt avfall. Har du en verksamhet som producerar, transporterar, samlar in, behandlar eller handlar med farligt avfall måste du rapportera in uppgifter om detta till ett digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Mer information om hur du gör detta finns på Naturvårdsverkets webbplats naturvårdsverket.se.

Om du transporterar det farliga avfallet själv behöver du också ha ett tillstånd eller göra en anmälan till länsstyrelsen. Mängden och vilken typ av avfall det gäller avgör hur du ska agera. Läs mer om transport och hantering av avfall på Länsstyrelsens webbplats.

Ska du lämna elavfall på återvinningscentralen?

Elavfall innehåller farliga komponenter och räknas därför också som farligt avfall. Därför ska du sortera ut elavfall och hålla det avskilt från annat avfall. Elavfall är kasserade elektriska och elektroniska produkter, det vill säga alla produkter som behöver sladd eller batteri för att fungera.

Krav på registrering för elavfall

Det är kostnadsfritt att lämna elavfall. Däremot krävs det att du har med dig ett avlämnarintyg. Det är El-Kretsen som utfärdar avlämnarintyg. Mer information om rapportering av farligt avfall och inlämning av elavfall finns på El-kretsens webbplats.

Avlämnarintyget skapar du i förväg innan du kommer till återvinningscentralen. Du kan  skapa intyget på El-kretsens webbplats eller ladda ner appen Verksamhetsavfall i Google Play eller App Store.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.