PCB i byggnader

PCB (polyklorerade bifenyler) är svårnedbrytbara organiska föreningar som har skadliga effekter på djur och människor och påverkar bland annat vår fortplantningsförmåga, immunförsvaret och barns inlärningsförmåga.

PCB utvecklades på 1920-talet inom industrin och är förbjudet sedan 1972 i öppen användning i Sverige. Förbud mot viss annan användning (till exempel i elektriska komponenter) infördes 1978 och totalförbud infördes 1995. Trots att PCB är förbjudet läcker PCB fortfarande ut i naturen.

PCB användes förr bland annat i olika byggprodukter som till exempel mjukgörare i fog- och golvmassor. I Sverige finns det fortfarande fastigheter som har fog- och golvmassor som innehåller PCB. Det är därför viktigt att dessa inventeras och saneras bort från våra byggnader.

Du som äger en byggnad

Inventering

Om din byggnad är byggd eller renoverad mellan åren 1956 och 1973 är du skyldig att göra en inventering avseende förekomst av PCB i fog- och golvmassor. Enligt den så kallade PCB-förordningen skulle denna ha varit utförd och redovisad för miljö- och byggenheten senast den 30 juni 2008. Detta gäller dock inte en- eller tvåbostadshus som ägs av fysiska personer eller dödsbon och som är indelade som småhus enligt taxeringen. Mer information om förordningen hittar du på Sveriges riksdags webbplats.

Det är viktigt att personen som inventerar är byggtekniskt kunnig. Inventeraren ska även ha kunskaper om ämnet PCB och kring provtagning av PCB i fog- och golvmassa.

Sanering

Om det finns fog- och golvmassor som innehåller mer än 500 mg/kg PCB måste dessa saneras bort. Tiderna för när saneringen skulle varit utförd beror bland annat på din fastighets taxeringskod och var fog- eller golvmassan använts.

Datumen för när saneringen skulle utförts är:

 1. den 30 juni 2014, om:
  byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1969 och annat inte följer av 2 eller 3
 2. den 30 juni 2016, om:
  a) massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1973
  b) byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970–1973
  c) massan har använts inomhus, eller
 1. i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om:
  a) massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998
  b) fogar eller halkskyddat golv har en PCB-halt mellan 50 och 500 mg/kg

Om du missat att utför en inventering eller sanering på din fastighet bör du snarast kontakt miljö- och byggenheten på telefon 0225-55 000. Du behöver lämna uppgifter om när du avser påbörja inventering eller sanering av din byggnad.

Anmäla sanering

Innan du påbörjar en PCB-sanering måste du anmäla detta till miljö- och byggenheten. Din anmälan ska skickas in senast tre veckor innan du påbörjar saneringen. Beställ blanketten Anmälan om PCB-sanering av fogmassor på kommunens webbsida för Blankettansökan. Du kan också ringa kommunens växel på telefon 0225-55 000 så får du en blankett hemskickad med posten.

Sanera och dokumentera

Det är viktigt att PCB inte sprids i miljön vid saneringsarbetet. Anlita därför ett företag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt branschföreningens Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR) rekommenderade metod vid sanering. När du är färdig med saneringen ska du redovisa dokumentationen för miljö- och byggenheten. Mer information om rekommenderade metoder finns på SFR:s webbplats.

Allt avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.