Små avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppsanordningen fungerar som den ska.

Anlägga eget avlopp

1. Kontrollera din skyddsnivå för miljö och hälsa

Din fastighet kan omfattas av krav på normal eller hög skyddsnivå. Skyddsnivån delas upp i miljöskydd och hälsoskydd. Kontakta oss på miljö- och byggenheten vi kommunens växel på telefon 0225-55 000 om du har frågor kring skyddsnivån.

2. Välj anordning

I områden med hög skyddsnivå ställs högre krav på avloppsanordningen än i områden med normal skyddsnivå. På webbplatsen avloppsguiden.se får du en bra översikt över olika avloppstekniker med för- och nackdelar. Du kan även höra med olika entreprenörer innan du bestämmer dig och du är välkommen att kontakta oss på miljö- och byggenheten. Vi ger råd, men får inte agera som konsulter. Vi kan till exempel inte anvisa en specifik plats eller teknisk lösning för avloppsanordningen utan får endast informera om vad du måste ta hänsyn till.

3. Skicka in ansökan eller anmälan

Ska du göra om ditt avlopp eller åtgärda det befintliga behöver du ansöka eller anmäla detta till miljö- och byggnämnden. Det gör du enklast genom att beställa blanketten Ansökan/anmälan om enskilda avloppsanläggning, på kommunens webbsida för blanketter. Du kan också kontakta kommunens växel på telefon 0225-55 000 så skickar vi hem en blankett till dig med post.

Fyll i och skicka in din ansökan eller anmälan tillsammans med de dokument du ska bifoga.
Skicka alltid med följande:

 • En skalenlig situationsplan/karta, i skala 1:500, och en översiktskarta, i skala 1:1000, där du ritar in hela anordningen inklusive avloppsledningar, eventuell slamavskiljare, provtagningsbrunn, efterpolering med mera, utsläppspunkt, närliggande vattentäkter (för dricks- och bevattningsvatten), energibrunnar, jordvärmeslingor och tillfartsväg för slamtömningsfordon.
 • Teknisk beskrivning av anordningen. Om du ansöker om en infiltration och markbädd behövs en tvärsektion över anordningen med beskrivning av vilka material som kommer att användas och tjocklek på de olika skikten.
 • Resultat från kornfördelningsanalys eller perkolationstest om du ansöker om en infiltration.
 • Geohydrologisk undersökning om anordningen placeras uppströms en dricksvattentäkt, eller av annan orsak riskerar att påverka en dricksvattentäkt.

4. Vi handlägger och tar beslut

Vi handlägger din ansökan eller anmälan. Ibland behöver ansökan eller anmälan kompletteras och i vissa fall behöver vi skicka en remiss till berörda. När handlingarna är kompletta beslutar vi om tillstånd eller avslag. När du har fått ditt tillstånd kan du börja anlägga avloppsanordningen. Det är viktigt att läsa igenom tillståndet och dess villkor, så att anordningen görs enligt de krav som ställs.

Ett tillstånd upphör att gälla om arbetet med anordningen inte påbörjats inom två år och slutförts inom fem år. Om du har fått ett föreläggande om förbud på att du ska åtgärda din avloppsanordningen, ska åtgärderna vara klara före det datum som förbudet anger.

5. Ditt dokumentationsansvar

Du eller den entreprenör du har anlitat ska spara kvitton för inköpsmaterial, dokumentera arbetet i en entreprenörsrapport och fotografera alla steg i anläggandet.

6. Du får en bekräftelse

När anläggningen är klar skickar du in entreprenörsrapporten tillsammans med bilder. Handlingarna granskas och du får en bekräftelse om avloppsanläggningen är gjord enligt tillståndet.

Välja ansökan eller anmälan

För vissa typer av avloppsanläggningar behöver du ha tillstånd från miljöförvaltningen, för andra räcker det med att göra en anmälan.

Då behöver du göra en ansökan

För att anlägga enskilt avlopp behöver du lämna in en ansökan om tillstånd. Från det att ansökan är komplett brukar handläggningstiden vara sex till åtta veckor. Tänk på att ansökan ska lämnas in i god tid och att du inte får genomföra åtgärden inom ovanstående områden innan du fått tillstånd.

Om du ska genomföra något av följande åtgärder behöver du ansöka om tillstånd:

 • Inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. Hit räknas även större förändringar av befintlig anordning så som byte till annan avloppslösning (till exempel infiltration till markbädd) eller byte av plats för anordning.
 • Ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.
 • Avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) i vissa områden inom kommunen.

Då behöver du göra en anmälan

Ska du göra en anmälan behöver du göra det minst sex veckor innan genomförandet.

För följande åtgärder behöver du göra en anmälan:

 • Inrätta en avloppsanordning där endast bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) ska anslutas.
 • Inrätta en annan avloppsanordning än vattentoalett.
 • Ändring av befintlig avloppsanordning.

Observera att miljö- och byggnämnden ofta beslutar om försiktighetsåtgärder som ska följas när avloppsanordningen inrättas. Du bör därför vänta med att sätta igång tills du får klartecken eller ett beslut från miljö- och byggnämnden.

Riktlinjer för enskilda avlopp

Vid handläggning av enskilda avlopp 1–25 personekvivalenter (pe) följer kommunen Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar. I råden tas bland annat bedömningsgrunder för skyddsnivå, kunskapskrav, lokaliseringar, kretslopp och hushållning, skötsel och dokumentationskrav upp. Information  om små avlopp på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Miljö- och byggnämnden i Säters kommun har antagit riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp. I dessa finns förtydliganden och komplement till de allmänna råden som gäller i kommunen. Du hittar mer information om riktlinjerna på sidan Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, ge upphov till störande lukt och bidra till igenväxning av sjöar och vattendrag. Avloppsvatten från hushåll måste därför genomgå längre rening än slamavskiljning.

Mer information om brunnar och dricksvatten finns på Sveriges geologiska undersöknings (SGU:s) webbplats. 

Avgift tas ut för handläggning av ansökan och anmälan

En avgift kommer att tas ut för handläggning av ansökan och anmälan. Avgiften för en anmälan är baserad på timmar och där beror det på hur många timmar det tar att handlägga ditt ärende. Mer information om priser hittar du på  kommunens webbsida Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Miljösanktionsavgift

Miljö- och byggnämnden är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om det sker överträdelser. Enligt miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut för följande överträdelser:

 • Att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.
 • Att utan tillstånd ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten.
 • Att utan att ha gjort en anmälan inrätta en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs.

Kontaktuppgifter

Har du frågor angående enskilda avlopp eller behöver råd? Ring oss torsdagar kl. 10.00–12.00 på telefon 0225-55 129.  Du kan även nå oss även via e-post miljo@sater.se.

Övriga dagar, kontakta kommunens kundtjänst på telefon 0225-55 000. eller e-post sbn@sater.se.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.