Eldstäder, braskaminer, sotning

Anmälan om eldstad

Ska du installera eller göra en väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal i en byggnad ska du anmäla detta till kommunen. Det gör du enklast genom att beställa blanketten Installation av eldstäder på kommunens webbsida för Blankettansökan. Du kan också ringa kommunens växel på telefon 0225-55 000 så får du en blankett hemskickad med posten.

Det här ska din anmälan innehålla:

  • Ifylld blankett för anmälan om installation av eldstad och rökkanal
  • Vid installation eller ändring av eldstad ska en planritning bifogas där placering av eldstaden tydligt framgår.
  • Vid installation av rökkanal ska en fasadritning bifogas där skorstenens placering är inritad samt redovisar skorstenens höjd över taknock.
  • Prestandadeklaration för eldstad och rökrör där det framgår att eldstaden och rökröret är CE-märkta.

Handläggning och startbesked

Handläggning påbörjas först när alla handlingar kommit in. Beslut om kontrollplan samt startbesked för din anmälan skickas till dig med post. Du får inte påbörja installationen eller ändringen innan du har fått startbesked av kommunen.

Besiktning av eldstaden krävs innan du får använda den

En sotare måste besikta anläggningen innan den tas i bruk. Du ska också montera godkända uppstigningsanordningar. Skicka in godkänt besiktningskontroll från sotaren tillsammans med ifylld kontrollplan till miljö- och byggenheten.

Slutbesked

Du behöver få ett slutbesked från kommunen innan du får börja använda anläggning. Om du installerar en eldstad eller rökkanal utan anmälan och startbesked kan kommunen komma att ta ut en sanktionsavgift.

Mer information om avgifter och priser finns på kommunens webbsida Plan- och bygglovstaxa. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Sotning och brandskyddskontroll

Kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Du som fastighetsägare ansvarar för ditt eget brandskydd och ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

Hur ofta sotning ska göras bestäms av kommunen och hur ofta brandskyddskontroll ska göras bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På MSB:s webbplats kan du hitta mer information om sotning och brandskyddskontroll.

Egen eller annan sotare

Du får ansvara för sotningen av din fastighet själv om sotningen blir utförd ”på ett från brandsynpunkt betryggande sätt”. På Riksdagens webbplats om Lag om skydd mot olyckor 4 kap 3:2 finns bestämmelser om hur sotning ska utföras.

Om du ska sota själv eller låter någon annan sota, behöver du ansöka om detta. Du hittar mer information om villkor för detta och blanketter för ansökan på Dala Mitts webbplats.

Använder du inte längre din eldstad?

Om en anläggning ändras eller om den inte nyttjas längre ska du göra en anmälan till Sotning & Brandskydd i Dalarna AB. Du hittar mer information och kontaktuppgifter på Sotning & Brandskydd i Dalarnas webbplats.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.