Köldmedier i kyl- och värmepumpanläggningar

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten.

Driver du en restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter är det viktigt att du känner till de regler som gäller för installation och skötsel av utrustningar som innehåller köldmedier.

Anmäla installation eller konvertering av utrustning

Verksamheter som vill installera en köldmedieutrustning eller byta ut köldmedier i en köldmedieutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer, måste anmäla detta till miljö- och byggenheten. Anmälan behöver skickas in i god tid, minst tre veckor, innan installationen eller konverteringen.

Köldmedieanläggningen behöver kontrolleras

För att säkerställa att köldmedieanläggningen är i bra skick krävs att dessa kontrolleras och underhålls. Alla kontroller, installationer och underhållsarbetet på ett köldmedieaggregat ska utföras av ett kylföretag som är certifierat, det vill säga godkänt för att utföra kontroller av köldmedieanläggningar. I Sverige är det Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) som certifierar personal och företag inom kylområdet. På webbplatsen INCERT Online hittar du en förteckning över certifierade företag.

Återkommande kontroller

Alla köldmedieaggregat som innehåller fem ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska läckagekontrolleras regelbundet. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla. Kontrollerna ska ske följande intervall:

 • minst fem ton CO2e men mindre än 50 ton: En gång per år
 • minst 50 ton CO2e men mindre än 500 ton: En gång var sjätte månad
 • minst 500 ton CO2e eller mer: En gång var tredje månad

Rapportera läckage

Om du har en anläggning med ett eller flera aggregat, med en sammanlagd köldmediemängd på minst 14 ton koldioxidekvivalenter, ska du skicka in en rapport för den eller de läckagekontroller som har utförts under det föregående året.

Senast den 31 mars varje år ska denna rapport ha kommit in till miljö- och byggenheten.

Mer information om läckagekontroller finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Årsrapporten ska vara fullständigt ifylld och undertecknad av operatören.

Rapporten ska innehålla följande:

 1. Resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret.
 2. Information om utrustning som skrotats under kalenderåret.
 3. de uppgifter som anges i artikel 6.1 i EU-förordningen nr 517/2014. Du kan hitta artikeln om fluorerade växthusgaser på Naturvårdsverkets webbplats. Uppgifterna är:
  a) Mängd och typ av fluorerade växthusgaser som har installerats.
  b) Mängd fluorerade växthusgaser som har lagts till vid installation, underhåll och service eller på grund av läckage.
  c) Om mängden installerade fluorerade växthusgaser har återanvänts eller regenererats eller varken eller. Ta med materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
  d) Mängd fluorerade växthusgaser som har återvunnits.
  e) Identiteten på det företag som installerat, utfört service på, underhållit och i förekommande fall reparerat eller nedmonterat utrustningen. Ta med, i förekommande fall, numret på företagets certifikat.
  f) Datum för och resultat av de kontroller som utförts enligt artikel 4.1–4.3 i EU-förordningen nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.
  g) Om utrustningen har nedmonterats, de åtgärder som vidtagits för att återvinna och bortskaffa de fluorerade växthusgaserna.
 4. Operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
 5. Adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns, om utrustningen är stationär.
 6. En förteckning över utrustningen, och
 7. Ifråga om utrustning på ett fartyg, fartygets namn, signalbokstäver eller liknande.

Så räknar du fram koldioxidekvivalenter

Koldioxidekvivalenttalet räknas fram genom att multiplicera antal kilo köldmedia med gasens GWP-värde (Global Warming Potential faktor). För att får reda på hur mycket koldioxidekvivalenter aggregatet har kan du använda dig av kylbranschens uträkningsmodell på webbplatsen Allt om F-gas. Du kan också kontakta ditt certifierade kontrollföretag.

Godkända köldmedier och alternativ

Sedan den 31 december 2014 är det förbjudet att använda köldmedier av typen HCFC (till exempel R22). Undantag görs för aggregat som innehåller maximalt tre kg köldmedia om dessa var i bruk den 1 juni 2003 och sedan dess har fortsatt vara i bruk. CFC-köldmedier får inte längre användas, med undantag för små enhetsaggregat med max 900 gram köldmedia.

Det finns alternativ till köldmedier som CFC-, HCFC- och HFC. Några av dessa är vatten, ammoniak, kolväten som propan och isobutan samt koldioxid. I vissa fall kan man även installera fjärrkyla.

Miljösanktionsavgift

Miljö- och byggenheten är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om det sker överträdelser. Enligt miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut för bland annat följande överträdelser:

 • Att inte informera miljö- och byggnämnden innan du installerat eller konverterat utrustning med 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.
 • Att inte rapportera in läckagekontroller i tid till miljö- och byggnämnden (31 mars efterföljande kalenderår).
 • Att inte göra läckagekontroller enligt de intervall som står i förordningen.
 • Att inte anlita en certifierad person och/eller företag för installation, kontroller med mera.

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller i miljöbalken på Sveriges riksdags webbplats.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.