Cisterner

Du som äger en cistern med brandfarlig vätska är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Här hittar du information om vad du behöver göra och tänka på om du har eller ska installera en cistern som innehåller exempelvis diesel eller spillolja.

Om du får läckage

Oljeutsläpp från en läckande cistern kan skada mark, grundvatten och vattentäkter.  Läckage kan vara svårupptäckta och följderna kan bli dyra saneringskostnader.

Du behöver omedelbart larma räddningstjänsten på 112 om det sker ett akut läckage som du eller din verksamhet inte kan ta hand om på egen hand och inom rimlig tid. Tänk på att det är mer allvarligt om läckaget sker inom ett vattenskyddsområde. Kontakta räddningstjänsten på 112 om du är osäker.

Om du misstänker att ett mark- eller vattenområde har blivit förorenat ska du omedelbart kontakta en miljöinspektör på miljö- och byggenheten på telefon 0225-55 000.

Cisternerna ska kontrolleras

Cisterner och ledningar blir med tiden utsatta för skador. Stålcisterner kan rosta och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen. Vid hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ska cisternen och anslutna rör- och slangledningar kontrolleras av ett ackrediterat företag. Det gäller oavsett om de står inomhus, utomhus, i eller ovan mark. Inom vattenskyddsområde ska även det sekundära skyddet till en cistern och anslutna rör- och slangledningar kontrolleras.

Innan installation av en cistern

Innan du installerar en cistern kan det behövas göras en anmälan eller ansökan enligt olika regelverk. Du kan därför behöva fylla i och skicka in flera blanketter innan installationen. Tänk på att inte påbörja installationen innan du får besked.

Informationsplikt enligt miljöbalken

Du behöver skriftligen informera miljö- och byggenheten senast fyra veckor innan du installerar en cistern eller tar en befintlig cistern åter i bruk. Du behöver informera vid hantering av brandfarliga vätskor och spillolja, samt i följande fall:

  • Hantering av mer än 1 kubikmeter i en cistern utanför vattenskyddsområde.
  • Hantering av mer än 150 liter i en cistern eller lösa behållare inom vattenskyddsområde. Hanteringen i lösa behållare ska ske under minst fem dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod.

Bygglov för cisterner och andra anläggningar

Det kan krävas bygglov för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra vissa fasta cisterner och andra fasta anläggningar. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.
Bygglov krävs om cisternen eller anläggningen är till för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och även om den är till för andra varor som kan leda till brand eller andra olyckshändelser. Lovplikten omfattar både större oljelager eller mindre behållare för bensin, olja med mera. Även bensinpumpar är lovpliktiga under förutsättning att de är fast installerade antingen i marken eller i en byggnad.

Ansökan om bygglov

Beställ blanketten Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov, tidsbegränsat bygglov på kommunens webbsida för Blankettansökan. Du kan också ringa kommunens växel på telefon 0225-55 000 så får du en blankett hemskickad med posten.

Ansöka om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter

Inom vattenskyddsområden kan tillståndsplikt gälla istället för informationsplikt. Du behöver skicka in en ansökan till miljö- och byggenheten och få tillstånd innan installationen eller förvaringen i följande fall:

  • Lagring av petroleumprodukter i cisterner eller behållare som rymmer mer än 100 liter inom Lövåsens och Nybergets vattenskyddsområde.
  • Förvaring och hantering av mer än 200 liter av brandfarliga vätskor, petroleumprodukter, tjära, tjärprodukter, dammbindningsmedel och andra produkter som är skadliga för grundvattnet inom Uppbo vattenskyddsområde.

Tänk på att det kan vara helt förbjudet för en viss hantering inom vissa delar av ett vattenskyddsområde enligt vattenskyddsföreskrifterna. Kontakta miljö- och byggenheten på telefon 0225-55 000 om du är osäker på vad som gäller. Mer information om vad som gäller inom ett vattenskyddsområde finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Andra tillstånd som kan behövas

Tillstånd från räddningstjänsten krävs vid större cisterner. Mer information finns på Räddningstjänsten DalaMitt:s webbplats.

När cisternen inte längre används

Det här behöver du tänka på när du inte längre ska använda cisternen:

  • Cisterner och anslutna rör- och slangledningar ska tömmas och rengöras.
  • Åtgärder ska tas för att förhindra att cisternen kan återfyllas.
  • Cisterner under mark bör tas bort.

Skicka in en anmälan om cisternen ska tas ur bruk

När du har tagit en cistern ur bruk, behöver du anmäla detta till miljö- och byggenheten. Det gör du enklast genom att beställa blanketten Informera om cistern som tagits ur bruk på kommunens webbsida för Blankettansökan. Du kan också ringa kommunens växel på telefon 0225-55 000 så får du en blankett hemskickad med posten.

Mer information om cisterner som inte längre ska användas finns på kommunens webbsida Cisterner som tas ur bruk.

Avgift för handläggning

Miljö- och byggenheten tar ut en avgift för att handlägga ansökan och anmälan. Du hittar avgifter och priser på kommunens webbsida för Plan- och bygglovstaxa Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Kontaktuppgifter

Du når miljö- och byggenheten på telefon 0225-55 000, alternativt via e-post på miljo@sater.se

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.