Bekämpningsmedel

Om det finns flera bekämpningsmedel eller metoder tillgängliga för samma användningsområde och syfte ska du så långt det är möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att du i första hand ska välja mekaniska, termiska eller biologiska metoder.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel bör endast ske i de fall det är absolut nödvändigt och alternativa metoder inte är praktiskt möjliga eller ekonomiskt försvarbara. För att göra detta kan du behöva söka tillstånd, eller lämna in en anmälan till miljö- och byggnämnden.

Då behöver du ansöka om tillstånd

Om du yrkesmässigt ska använda växtskyddsmedel inom något av följande områden måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnämnden i förväg.

Det gäller för:

 • tomtmark för flerfamiljshus
 • gårdar till skolor och förskolor
 • lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • parker och trädgårdar som allmänheten har tillträde till
 • idrotts- och fritidsanläggningar
 • planerings- och anläggningsarbeten
 • vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • utomhus inom vattenskyddsområde.

Tänk på att det kan vara helt förbjudet inom primär zon enligt de särskilda föreskrifter som gäller för ett vattenskyddsområde. Kontakta miljö- och byggenheten om du är osäker på vad som gäller.

Tänk på att ansökan ska lämnas in i god tid och att du inte får använda växtskyddsmedel inom ovanstående områden innan du fått tillstånd.

Skicka in ansökan eller anmälan

Beställ blanketten Anmälan/Ansökan om spridningsmedel av bekämpningsmedel på kommunens webbsida för Blankettansökan. Du kan också ringa kommunens växel på telefon 0225-55 000 så får du en blankett hemskickad med posten.

Avgift tas ut för handläggning av ansökan och anmälan

En avgift kommer att tas ut för handläggning av ansökan och anmälan. Avgiften för en anmälan är baserad på timmar och där beror det på hur många timmar det tar att handlägga ditt ärende. Mer information om priser hittar du på sidan Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Miljösanktionsavgift

Miljö- och byggenheten är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om det sker överträdelser. Enligt miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut för följande överträdelser:

 • Att inte skickat in en anmälan till miljö- och byggnämnden innan spridning utförs.
 • Att inte ha tillstånd från miljö- och byggnämnden innan spridning utförs.

Då behöver du lämna in en underrättelse

Om du yrkesmässigt sprider vissa biocider på en plats som allmänheten har tillträde till ska du underrätta miljö- och byggnämnden i kommunen. Detta gäller både inomhus och utomhus. Exempel på biocider som kräver att du underrättar miljö- och byggnämnden är råttgift och insektsmedel.

Skicka in underrättelsen skriftligt till miljö- och byggenheten senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter.

Spridning inom vattenskyddsområden

Miljö- och byggenheten använder sig av simuleringsverktyget MACRO-DB i samband med handläggning av ansökningar om att sprida kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden. Passa på i god tid att fundera ut vilka preparat som du kan tänkas behöva under kommande säsong. Testa de preparat som du vill använda dig av i simuleringsverktyget.

Skicka sedan in din ansökan i god tid så du hinner hitta ett alternativt om det skulle bli avslag. Använd samma beteckning för skiften i sprutjournalen, kartor med mera så underlättar det för oss som ska hantera ansökan och glöm inte att skicka in sprutjournalen till miljö- och byggenheten efter avslutad spridning.

Det här är MACRO-DB

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har tagit fram ett simuleringsverktyg (MACRO-DB) för att lätt kunna bedöma riskerna för att bekämpningsmedel hamnar i grundvattnet i olämpliga koncentrationer. Den tar hänsyn till markens egenskaper, platsens klimat och bekämpningsmedlets rörlighet i marken. Verktyget är en bra hjälp vid exempelvis val av bekämpningsmedel.

För dig som sprider på områden där åskärnan är uppe i dagen, det vill säga där åskärnan är oskyddad, är det extra viktigt att använda sig av simuleringsverktyget för att försäkra sig om att spridningen inte kommer att försämra grundvattnet.

Verktyget består av två steg:

 1. Är en snabbare och enklare simulering som ger besked om det kan finns risk att bekämpningsmedel når dricksvatten i olämpliga koncentrationer. Utgår från värsta tänkbara scenario utifrån de få parametrar som matas in.
 2. Finns det risk så går man vidare till steg 2 som tar hänsyn till de lokala förutsättningarna och innehåller fler parametrar som ska anges. Steg 2 måste laddas ner från samma hemsida som för steg 1.

Miljö- och byggenheten använder sig av simuleringsverktyget i samband med handläggning av ansökningar om att sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Verktyget ersätter den så kallade CBK-listan som miljö- och byggenheten tidigare har använt sig av.

För att kunna använda verktygets steg 2 behövs uppgifter om:

 • område som ska bekämpas
 • om marken är artificiellt dränerad eller inte
 • tidpunkt för bekämpningen
 • antal behandlingar och intervall
 • preparat och dos
 • vilken gröda/växt som ska odlas
 • matjordens mullhalt och textur
 • behandlingsmetod
 • alvens textur
 • odlingsmetod.

Beräkningsmodellerna utgår för normal spridning och tar inte med spill och olyckor i så fyll sprutan på biobädd eller platta med uppsamling och använd skyddsutrustning till dig själv. Läs säkerhetsdatabladen som du får från återförsäljaren av preparaten för att se vilken skyddsutrustning du bör använda. Det är du som hanterar bekämpningsmedlen i koncentrerad form som utsätter dig för störst risk. Tänk efter före och skapa säkra rutiner.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.