Natur

Säters kommun har en rik och varierad natur, med Säterdalens ravinsystem som den klart lysande stjärnan. Genom sitt läge på den naturliga norrlandsgränsen (”limes norrlandicus”) finns både nordliga och sydliga arter och naturtyper representerade.

Rakt genom kommunen går Dalälven som en pulsåder. Avståndet till älven präglar i hög grad kommunens natur. Närmast älven finns näringsrika sedimentmarker, vilka bildades när partiklar avsattes på botten av den stora havsvik som efter istiden sträckte sig upp mot det som idag är Siljan och Orsasjön. Dessa har tidigt koloniserats och omvandlats till odlad bygd. På ömse sidor om detta odlingslandskap utbreder sig ett småkuperat landskap, där barrskogen dominerar. Här och var i dessa skogar finns också lämningar av fäbodar, gruvor, hyttor m.m. som påminner oss om våra föregångare i bygden.

Skyddad natur

Naturreservat bildas för att bevara den biologiska mångfalden, skydda värdefulla naturmiljöer och värna om ett områdes betydelse för friluftslivet. I kommunen finns idag fem naturreservat. Dessa sköts och förvaltas av Länsstyrelsen. Vad man får och inte får göra i ett reservat regleras av områdets föreskrifter.

Mindre naturföremål som anses särskilt värdefulla och behöver skydd eller vård kan skyddas som naturminnen. Ett sådant beslut kan tas av antingen Länsstyrelsen eller kommunen. Stora eller på annat sätt märkliga träd, flyttblock och jättegrytor är vanliga objekt bland naturminnena. Skyddet är till för det enskilda föremålet, men även ett begränsat område runt detta kan ingå om detta behövs för att bevara värdet.

Mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljö för hotade växt- eller djurarter, eller är särskilt skyddsvärda av andra skäl, är utpekade som biotopskyddsområden. I sådana områden får inga verksamheter eller åtgärder bedrivas som skadar naturmiljön.

Vissa livsmiljöer i jordbruksmark är direkt skyddade och något särskilt skyddsbeslut behövs därför inte. Dessa miljöer är:

  • Alléer
  • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
  • Odlingsrösen i jordbruksmark
  • Pilevallar
  • Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
  • Stenmurar i jordbruksmark
  • Åkerholmar

Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, ge dispens från skyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen får också i särskilt beslut förklara vissa miljöer i jordbrukslandskapet som biotopskyddsområden. Skogsstyrelsen har motsvarande möjlighet för särskilt skyddsvärda mark- och vattenområden i skogsmark.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.