Strandskyddsdispens

Strandskyddat område

Strandskyddet är till för att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom strandskyddat område är det förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där. Du får heller inte gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder eller utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Undantag från förbud

Förbuden gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för jord- eller skogsbrukets, fiskets eller rennäringens skötsel och för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. Hus för bostadsändamål kan dock inte räknas hit.

Dispens från strandskyddat område

Strandskydd gäller generellt inom 100 meter från strandlinjen vid sjöar, vattendrag (även bäckar) och kuster. Om du vill bygga inom strandskyddat område krävs dispens från kommunen. Detta gäller alla typer av byggnationer i strandmiljöer, såväl husbyggnation som bryggor. Även all grävningsverksamhet, utfyllnader och anläggningsarbeten inom strandskyddszonen ska prövas.

Om du har särskilda skäl kan du dock få dispens från strandskyddet. De särskilda skälen gäller om området som du vill bygga på:

  • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
  • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg
  • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området
  • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
  • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet
  • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Ytterligare en förutsättning för att få dispens är att biologiska värden inte påverkas på ett icke acceptabelt sätt.

Ett beslut om dispens upphör att gälla om inte åtgärden har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Om dispens beviljas kan Länsstyrelsen överklaga och återförvisa ärendet för ny handläggning. Dispensen kan även förses med särskilda villkor om naturmiljön är känslig.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

För att främja utveckling på landsbygden finns det en möjlighet att i översiktsplanen peka ut områden som LIS-områden. (LIS = Landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

Inom de utpekade LIS-områdena är det möjligt att ge dispens utöver de vanliga sex dispensskälen. Det kan exempelvis handla om etablering av en turistanläggning för en verksamhet där tillgång till stränder och vattenområden är en avsevärd fördel. Det kan även handla om att bygga bostäder i anslutning till befintliga bostäder. Detta för att upprätthålla och förstärka ett ekonomiskt och personellt underlag för olika former av kommersiell och offentlig service.

Det sjunde skälet att ge dispens inom LIS-område är:

  • om ett strandnära läge för byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Så ansöker du om dispens från strandskydd

Beställ blanketten Ansökan om strandskyddsdispens på kommunens webbsida för Blankettansökan. Du kan också ringa kommunens växel på telefon 0225-55 000 så får du en blankett hemskickad med posten.

Du behöver redovisa verksamhetens omfattning och vilka särskilda skäl du anser dig ha. Ansökan ska även innehålla en karta över området.

Avgift för handläggning

I de flesta fall tas en avgift ut för handläggningen av ansökan eller anmälan. Du kan hitta avgifter och priser på kommunens webbsida Plan- och bygglovstaxa. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.