Bygganmälan

En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva bygganmälan. Exempel på sådana åtgärder är vissa rivningsåtgärder, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. En bygganmälan gör du hos miljö- och byggenheten på kommunen innan du börjar bygga, ändra något eller riva.

Då krävs anmälan

För åtgärder som inte kräver bygglov ska en anmälan göras till miljö- och byggenheten, om arbetena handlar om att:

  • uppföra eller bygga till en byggnad
  • uppföra ett Attefallshus
  • uppföra eller anordna eller väsentligt ändra en annan anläggning
  • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
  • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp (även på tomt)
  • underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser
  • åtgärd som påverkar brandskyddet.

Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

Anmälan behövs inte för i plan- och bygglagen bygglovfria åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus och deras komplementbyggnader. För i detaljplan lovbefriade åtgärder och för inre åtgärder (till exempel att installera ventilationsanordningar) som görs i dessa byggnader behöver du dock göra en anmälan.

Så gör du en anmälan

Det är byggherren (den som själv bygger eller anlitar någon) som ska lämna in anmälan. Miljö- och byggnämnden ska sedan utfärda ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Beställ blanketten Anmälan om byggnadspliktig åtgärd på kommunens webbsida för Blankettansökan. Du kan också ringa kommunens växel på telefon 0225-55 000 så får du en blankett hemskickad med posten.

Avgift för handläggning av bygganmälan

I de flesta fall kommer en avgift att tas ut för handläggningen av anmälan. Mer information om avgifter och priser hittar du på kommunens webbsida Plan- och bygglovstaxan. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Tekniskt samråd

När bygganmälan har kommit in till miljö- och byggenheten kallar vi till tekniskt samråd, om det inte är uppenbart obehövligt. Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll av samhällets krav som är nödvändig.

Till det tekniska samrådet kallas även den som anmälts som kontrollansvarig, entreprenör och andra aktörer i projektet. Då går vår byggnadsinspektör och byggherren igenom arbetenas planering, tillsyns- och kontrollåtgärder samt den samordning som behövs.

Kontrollplan enligt PBL

Efter det tekniska samrådet fattar byggnadsinspektören beslut om en kontrollplan, om det inte är uppenbart obehövligt. I den anges vilken kontroll som ska ske, vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till miljö- och byggenheten och vilka anmälningar som ska göras. Kontrollen ska byggherren låta utföra, i första hand genom dokumenterad egenkontroll och i vissa fall av fristående sakkunniga.

Kontrollansvarig enligt PBL

Byggherren ska föreslå hur arbetena ska kontrolleras. Som en garanti för att byggherren har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla gällande tekniska egenskapskrav ska byggherren normalt utse en kontrollansvarig.

Den kontrollansvariges ansvar

  • Kontrollansvarig ska biträda byggherren, delta i tekniskt samråd och närvara vid kontroller och besiktningar. Den kontrollansvariges uppgift är inte att leda arbetet i sig utan att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls. 
  • Kontrollansvarig bör kopplas in på byggprojektet så tidigt som möjligt, helst redan i projekteringsstadiet. Om det är ett omfattande projekt kan flera olika kontrollansvariga utses för skilda delar av byggprojektet. Byggherren bestämmer vem av dem som ska ha samordningsansvar. Det är också byggherren som ska underrätta miljö- och byggnämnden om vem som är kontrollansvarig. 
  • Kontrollansvarig ska vara certifierad enligt plan- och bygglagen (PBL). På Boverkets webbplats finns uppgifter om personer som är certifierade.

Anmälan om kontrollansvarig gör du på kommunens webbsida för blankettansökan.

Anmälan för rivning och rivningsplan

Systemet med anmälan för rivning och rivningsplan syftar bland annat till att främja återbruk av byggmaterial och ett tillförlitligt omhändertagande av farliga ämnen.

Rivning av byggnad eller del av byggnad får inte påbörjas förrän byggherren har erhållit ett startbesked från miljö- och byggenheten.

Fyll i blanketten Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov, tidsbegränsat bygglov med mera, på kommunens webbsida för Blankettansökan. Du kan också ringa kommunens växel på telefon 0225-55 000 så får du en blankett hemskickad med posten.

Anmälan för rivning ska normalt vara skriftlig och beskriva projektets art och omfattning. Till anmälan bifogas en rivningsplan som närmare redovisar hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. I vissa fall kan miljö- och byggenheten besluta att rivningsplan inte behövs. Syftet med planen är att rivningen ska ske på sådant sätt att olika material kan tas om hand var för sig på ett miljöriktigt sätt.

Slutsamråd

När åtgärden är klar och alla kontrollpunkter i kontrollplanen är genomförda ska ett slutsamråd hållas på plats. Byggherren, kontrollansvarige och byggnadsinspektören är de personer som bör vara med. Under mötet går deltagarna igenom utlåtandet från kontrollansvarig, intyg och verifikationer till kontrollplanen samt ser efter så att kontrollplanen har följts. Detta möte ligger till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Slutbesked

Under bygget ska den kontrollansvarige se till att kontrollplanen följs och att begärda intyg skickas till miljö- och byggenheten.

När alla handlingar kommit in utfärdar miljö- och byggenheten ett slutbesked som ett kvitto på att kontrollplanen har följts och att miljö- och byggnämnden som tillsynsmyndighet inte funnit skäl att ingripa.

Finns det anmärkningar ska miljö- och byggnämnden ta ställning till om byggnaden ska få användas innan dessa avhjälpts.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.