Bygglov

Det här är ett bygglov

Ett bygglov är ett skriftligt tillstånd från kommunens miljö- och byggnadsnämnd om att du får göra en ny- eller tillbyggnad eller vissa ändringar av en byggnad.

Ett godkänt bygglov säkerställer att åtgärden:

 • faller inom ramen för den planering som finns i till exempel översiktsplan och detaljplan
 • följer de regler som finns för markanvändning och byggande, så att du inte bygger något som medför problem och olägenheter för din granne och andra närboende
 • utformas och anpassas till omgivningen och gällande planbestämmelser
 • uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bland annat hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande.

Då krävs bygglov

Bygglov är ett tillstånd som anger att tomtägaren har rätt att bygga, eller förändra, en byggnad. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Du behöver bygglov vid bland annat:

 • Nybyggnad (exempelvis en helt ny byggnad som ställs på fastigheten).
 • Tillbyggnad (exempelvis höjning av tak, ett extra rum eller flytt av yttervägg).
 • Ändring av byggnadens funktion (exempelvis om en villa byggs om till tvåfamiljshus).
 • Murar (beror beror dock på murens storlek och omfattning – kontrollera med kommunen)

Bor du i ett tätbebyggt område kan det även behövas bygglov vid:

 • Ändring av kulör på fasaden.
 • Ändring av material på fasaden.
 • Ändring av material på taket.
 • Ändring av byggnadens funktion. Exempelvis en villa som byggs om till tvåfamiljshus eller att en bostad byggs om så att näringsverksamhet ska kunna ske på ett våningsplan.

Vissa undantag finns på vad gäller enbostadshus och komplementbyggnader som ligger utanför detaljplanerat område, så kallad sammanhållen bebyggelse. Mer information om sammanhållen bebyggelse hittar du på Boverkets webbplats.

Då krävs inte bygglov

 • Uteplats – Skyddad uteplats får byggas upp till 3,6 meter från bostaden. Bygger du en mur eller ett plank får dessa inte vara högre än 1,8 meter.
 • Skärmtak över uteplats, altan eller liknande. Undantag om taket på uteplatsen är större än 15 m², då krävs bygglov.
 • Friggebod på totalt 15 m² markyta. Detta förutsatt att alla regler följs kring byggnaden.
 • Fasadändringar så som byte av fasad, förstärkningar och liknande. Om detta däremot ändrar byggnadens karaktär kan bygglov komma att krävas.

Är du minsta osäker om din åtgärd kräver bygglov, kontakta miljö- och byggenheten på Säters kommun på telefon 0225-55 000.

Så ansöker du om bygglov

Beställ blanketten Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov, tidsbegränsat bygglov på kommunens webbsida för Blankettansökan. Du kan också ringa kommunens växel på telefon 0225-55 000 och be att få en blankett hemskickad med posten.

Du som söker bygglov behöver skicka med de handlingar som behövs för att kommunen ska kunna bedöma din ansökan. Du får inte påbörja byggarbetet förrän du har fått ett startbesked från kommunen. annars kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Om byggnationen sker utan bygglov

Det är viktigt att vänta in startbeskedet innan byggnationen påbörjas. Annars kan det klassas som ”svartbygge”. Det går inte att ansöka om bygglov i efterhand. Det finns alltså en risk om byggnationen uppförs utan bygglov att den måste rivas. Därefter kan bygglovsansökan skickas in, beviljas, och byggnationen uppföras igen.

Så lång är handläggningstiden

Handläggningstiden för bygglov och anmälningsärenden är väldigt individuell från ärende till ärende. Ett enkelt ärende kan bli klart inom några få veckor efter det att ansökan är komplett (det vill säga att alla beslutsgrundande handlingar finns tillgängliga i ansökan och att uppgifterna är korrekta) och klar för handläggning.

Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden räknas från den dag då en fullständig ansökan kom in till miljö- och byggnämnden.

I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden räknas från den dag då samtliga behövliga uppgifter kom in till miljö- och byggnämnden. Om ärendet är av större vikt eller av principiell betydelse är tidsfristen istället åtta veckor.

Handläggningstiden kan påverkas av ett flertal faktorer. Här är några vanliga exempel:

 • Ansökt åtgärd strider mot detaljplanens bestämmelser. Kan avvikelsen ses som en liten avvikelse från detaljplanen och att den inte strider mot detaljplanens syfte skall grannehörande ske innan bygglov beviljas.
 • Erinran (anmärkning eller klagomål) från grannar vid grannehörande kan ha inkommit och ansökan behöver då hanteras vid miljö- och byggnämndens sammanträde för beslut.
 • Remissinstanser lämnar synpunkter som leder till att kompletteringar behöver göras i beslutsunderlaget innan bygglov kan beviljas.
 • Byggnadstekniska frågor.
 • Yttrande över yttrande.
 • Ärendet är av principiellt viktig natur och behöver då hanteras vid miljö- och byggnämndens sammanträde för beslut.

Avgift för handläggning

I de flesta fall tas en avgift ut för handläggningen av ansökan eller anmälan. Du kan hitta avgifter och priser på kommunens webbsida Plan- och bygglovstaxan. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.