Nybyggnadskartor och tomtkartor

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är ett underlagsdokument vid bygglovsansökningar för att skapa detaljerade situationsplaner. Till skillnad från en enkel tomtkarta är en nybyggnadskarta en detaljerad beskrivning av en viss tomt eller fastighet med tydligt definierade tomtgränser.

Vid framtagning av nybyggnadskarta kontrolleras alltid kartan ute i fält och detaljer som saknas mäts in. Även höjder mäts in så att en nybyggnadskarta innehåller också en terrängmodell över den aktuella tomten. En nybyggnadskarta innehåller också information om gällande byggbestämmelser som regleras via detaljplan. Den innehåller också befintliga vatten- och avloppsledningar.

För att kunna ta fram en nybyggnadskarta och därmed också bevilja bygglov krävs i regel att en fastighets gränser är juridiskt fastställa och att gränsmarkeringar finns.

Enkel tomtkarta

Med en enkel tomtkarta menas en karta som tas fram ur befintligt kartmaterial. Oftast är den inte kontrollerad ute i fält och den information som en enkel tomtkarta innehåller är långt ifrån lika omfattande. En enkel tomtkarta tar vi i regel inte ut någon avgift för och den kan oftast levereras inom någon dag.

Då behövs en nybyggnadskarta

Vid nybyggnad av huvudbyggnad inom detaljplanerat område krävs oftast en nybyggnadskarta.

Tillbyggnader och nybyggnation utanför tätort kräver i regel inte nybyggnadskarta. Men detta kan variera beroende på plats och åtgärd och vi vissa fall kan det krävas en nybyggnadskarta även i dessa fall.

För många bygglovsärenden är det fullt tillräckligt med en enkel tomtkarta eller situationsplan som tas ut direkt från vår kartdatabas. En vanlig tomtkarta kräver inga extra mätningar och är avgiftsfri. Byggenheten kan ge svar på om nybyggnadskarta krävs eller inte. Kontakta kommunens växel på telefon 0225-55 000 om du har frågor.

Beställning av nybyggnadskarta

Du kan inte beställa en nybyggnadskarta på egen hand. Det är alltid byggenheten som meddelar sökande av bygglov om det krävs en nybyggnadskarta och i dessa fall upprättar kommunen en nybyggnadskarta och tar betalt enligt taxa. En nybyggnadskarta som tas är alltid kopplat till en tillhörande ansökning om bygglov.

Beställning och leverans av nybyggnadskarta

Kommunens ambition är att leverera nyframställda nybyggnadskartor inom en månad från det datum som bygglovsenheten bedömer att nybyggnadskarta krävs. Men beroende på arbetsbörda och tid på året kan detta ta längre tid. Tänk därför på att ta kontakt med byggenheten i god tid innan nybyggnation planeras för att ta reda på om nybyggnadskarta krävs eller inte.

I de flesta fall krävs fältmätning på plats och då kommer vi att kontakta dig för att komma överens om en tidpunkt för mätning. Om du inte har möjlighet att närvara måste gränsmarkeringarna till fastigheten vara tydligt uppmarkerade och enkla att hitta igen.

En nybyggnadskarta levereras som standard i PDF-format. Leverans kan fås som DWG-format också (koordinatsystem SWEREF99 15 45 i plan och RH2000 i höjd). I dessa fall levererar vi på kommunen kartmaterial motsvarande nybyggnadskarta medan en ritning tas fram av beställaren.

Avgiften för en nybyggnadskarta tas enligt taxa ut av principen självkostnadspris. Detta innebär att i vissa fall kan det vara svårt att bedöma den exakta kostnaden innan kartan har tagits fram.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.