Adresser, lägenheter och namnsättning

Adresser och lägenheter

Alla bostäder eller verksamheter ska ha en belägenhetsadress. Kommunen ansvarar för det adressregister som Lantmäteriet tillhandahåller. I lägenhetsregistret beskrivs var i ett flerbostadshus som en lägenhet är placerad. Även detta register är det kommunen som journalför och uppdaterar. Det är fastighetsägarnas ansvar att meddela till kommunen ändringar i lägenhetsbestånd och när det behövs nya lägenhetsnummer.

Adressregister

Alla bostäder inklusive fritidshus samt andra typer av verksamheter ska ha en belägenhetsadress. Belägenhetsadressen består av väg- eller bynamn samt ett adressnummer, exempelvis Storgatan 151 eller Storby 45. Belägenhetsadressen är knuten till en viss byggnad eller plats, som i sin tur är knuten till en fastighet.

Adresser efterfrågas av bl a posten, räddningstjänsten, polisen och andra som behöver hitta till en viss plats och olika samhällsaktörer informeras direkt av kommunen när en ny adress sätts. Nya adresser ska skyltas och numreras tydligt eftersom det underlättar arbetet avsevärt. Folkbokföringsadress ändrar en medborgare själv enklast via skatteverket.

Samhällsbyggnadssektorn på kommunen ansvarar för att namn och belägenhetsadresser sätts. Kontakta oss vid frågor eller om en ny adress behövs.

Kontakta också samhällsbyggnadssektorn om du önskar en annan adress på er fastighet. I så fall gör vi en kort utredning om det finns bättre alternativ för fastställd adress. För att sedan byta adressen vill vi alltid ha fastighetsägarens skriftliga medgivande, det gäller förutom beställaren även ett skriftligt medgivande för samtliga fastighetsägare som berörs av adressbytet.

När sätts adressen?

I normalfallet sätts adressen efter förfrågan och ni får själva hålla reda på när ni behöver en ny adress. I många fall observerar vi dock att en nybyggnation gjorts eller är på gång att göras och då sätts adressen efterhand. I nya detaljplanerade villaområden sätts ofta många adresser samtidigt och då kan ibland adressen fastslås efter att bygglovet beviljas

När ett nytt adressområde eller ett nytt gatunamn behövs kan dock adressättningen ta längre tid.

Förändringar av adress

I vissa fall kommer kommunen att behöva ändra en belägenhetsadress av olika orsaker. Det vanligaste är på grund av en begäran från en medborgare eller företag i kommunen som anser att nuvarande adress innebär ett problem för dem. I dessa fall kan adresser för flertalet bostäder behöva ändras. Kommunen har i dessa fall alltid samråd med berörda parter innan förändringen sker.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret innefattar information om alla Sveriges bostäder. Registret har upprättats av Lantmäteriet, men ajourförs av kommunerna.

För flerbostadshus finns det i registret information om bostadsarea, antal rum, lägenhetsnummer, typ av kök etc. Fastighetsägarna är skyldiga att rapportera in dessa uppgifter om ändringar i lägenhetsbeståndet till kommunen. Kommunen fastställer sedan nya lägenhetsnummer.

För enbostadshus är det tillräckligt med bostadsarean, men även denna måste rapporteras in.

Folkbokföringen sker på den aktuella lägenheten, vilket innebär att boende på en adress med flera lägenheter ska folkbokföra sig med ett lägenhetsnummer.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens lägenhetsregister. Fastighetsägare kan gärna använda befintlig blankett för att rapportera in ändringar.

Nya namn på vägar och platser

När en ny gata eller väg byggs utreds först om det finns ett lämpligt vägnamn beslutat sedan tidigare av kommunens instanser.

Om inte detta förekommer kommer ett nytt vägnamn att fastställas av samhällsbyggnadsförvaltningen, som fattar beslut om officiella namn på gator, vägar, byadressområden och andra platser. Rådgivande instans är kulturnämnden, som föreslår ett nytt namn efter samråd med hembygdsföreningar och andra som har lokalkännedom. Nya namn på vägar och platser ska helst ha en historisk förankring i kultur eller natur.

När det gäller namn på platser utanför tätort (ej adressområden) fastställs dessa ofta av Lantmäteriet, men alltid i samråd med kommunen.

Ett ortnamn som godkänts för offentlig kartproduktion och finns med på de allmänna kartorna ska användas i den kommunala verksamheten.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.