Lantbruk

Det är miljö- och byggnämnden i Säters kommun som kontrollerar lantbrukens miljöpåverkan. Verksamheten på ett lantbruk regleras av en mängd regler. Syftet med reglerna är att bevara djurens hälsa, öka livsmedelssäkerheten och minska jordbrukets negativa miljöpåverkan. Exempel på områden som kommunen har tillsyn över är gödselhantering, hantering av kemiska produkter, cisterner och avfall.

Även störningar till närboende kan uppkomma i form av buller, lukt, flugor, trafik med mera. Den som upplever störningarna bör i första hand försöka att prata med verksamhetsutövaren. Leder det inte till någon förbättring, kontakta miljö- och byggenheten på telefon 0225-55 000.

Lantbruken ska bedriva egenkontroll vilket innebär att de löpande ska planera och kontrollera sin verksamhet. Kontrollen bör dokumenteras och sparas i fem år. Mer information hittar du på kommunens webbsida Egenkontroll.

Gödsel

Så hanterar du gödsel

Grundläggande för all gödselhantering är att den ska lagras och spridas på ett miljö- och resursvänligt sätt som minimerar risk för näringsläckage.

Lagring av stallgödsel

Lagring ska ske i täta utrymmen så att inte yt- eller grundvatten förorenas. Urin- och flytgödselbrunnar ska ha täckning samt påfyllning underifrån.

Spridning av gödsel

Det är viktigt med en balans mellan antal djur i förhållande till spridningsareal. Jordbruksverkets föreskrifter reglerar bland annat under vilka perioder på året gödseln får spridas, på vilka marker, samt i vissa fall krav på att gödseln ska myllas ned efter spridningen.

Kemiska bekämpningsmedel

Det finns särskilda regler hur du ska hantera bekämpningsmedel. Du får exempelvis bara använda bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. För att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt ska tillstånd sökas hos miljö- och byggnämnden. Mer information hittar du på kommunens webbsida Bekämpningsmedel.

Ansökan om tillstånd för bekämpningsmedel

För att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt inom vissa särskilda områden måste kommunen ge tillstånd eller få en anmälan från verksamhetsutövaren. På kommunens  webbsida för e-tjänster kan du ansöka om tillstånd via blanketten Anmälan/Ansökan om spridning av kemiskt bekämpningsmedel.

Avgift för handläggning

En avgift tas ut för handläggningen av ansökan eller anmälan. Du kan hitta avgifter och priser på webbsidan Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.