Egenkontroll

Du som bedriver en verksamhet ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljö.

Du är skyldig att skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer detaljerade och preciserade krav på vad egenkontrollen ska omfatta. Dessa framgår av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901). Mer information om förordningen finns på Sveriges riksdags webbplats.

Omfattning och anpassning

Egenkontrollen ska anpassas till din verksamhet. Driver du en komplex verksamhet där riskerna är stora för människors hälsa eller miljö bör du ha en mer omfattande egenkontroll än om verksamheten är enkel och medför små risker för hälsa och miljö. Mer information om egenkontroll för verksamhetsutövare finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Krav på dokumentation

Egenkontrollen måste dokumenteras för att du som bedriver en verksamhet ska kunna visa att egenkontrollen fungerar. Dokumentationen gör det även lättare för alla som arbetar i verksamheten att göra rätt, underlättar uppföljning och gör det enklare att hitta brister i verksamheten. Dokumentationen bör anpassas efter verksamhetens typ och storlek samt efter vilka risker den kan innebära för människor och miljö. Om det finns ett fastställt kontrollprogram för verksamheten gäller detta parallellt med bestämmelserna om egenkontroll.

Anmäla driftstörningar

Verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt måste omgående underrätta tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnämnden eller länsstyrelsen), om det inträffar en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön. Även verksamheter som inte omfattas av egenkontrollförordningen bör underrätta tillsynsmyndigheten om det inträffar sådana händelser.

Efter att du har hanterat händelsen ska du redovisa närmare uppgifter kring vad som hände och hur du hanterade det. Beskriv även vad som kan göras för att förhindra att störningen händer igen.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.