Brottsförebyggande arbete

Säters kommun är en trygg kommun att bo i. Men det förekommer trots allt även här våldsbrott, narkotikabrott, brott i nära relation, stölder och andra brott

I Säters kommun finns lokala Brå, ett lokalt brottsförebyggande råd. Rådet har till uppdrag att verka för att brottsligheten i kommunen minskar och tryggheten ökar. På riksnivå finns den centrala myndigheten Brå, Brottsförebyggande rådet, som har samma uppdrag, fast övergripande, nationellt. All brottslighet är lokal i grunden, men påverkar hela samhället. Därför behövs det både lokalt och nationellt arbete.

Lokala Brå:s ambition är att bidra till att minska antalet brott från en relativt låg nivå till en ännu lägre nivå.

Så påverkar rådet tryggheten och säkerheten i kommunen

Rådet består av en bredd av kompetenser. Det finns representanter för polis, räddningstjänst,  skola, socialtjänst, säkerhetssamordnare och folkhälsoplanerare. Med den breda kompetensen kan vi få en samlad bild över vilka brott som har anmälts och vilka miljöer och områden det har skett i. Det gör att rådet kan informera allmänheten om vilka brott som har skett. Det gör också att kunskapen bland befolkningen ökar och att intresset för att bidra till det förebyggande arbetet ökar. Rådet ger även förslag på olika förbättringar som de olika kommunala verksamheterna bör genomföra. Lokala Brå träffas fyra gånger per år.

Den första juni 2023 började Lagen om kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet att gälla. Lagen har fört med sig en del förändringar i Säters brottsförebyggande arbete. Bland annat växer det lokala brottsförebyggande rådet. Från och med maj 2024, kommer alla nämnder att ha ledamöter i det brottsförebyggande rådet, under Sune Hemmingsson (C) som ordförande, med Caroline Willfox (M) som vice ordförande.

Man med glasögon och blå kostym.
Sune Hemmingsson (C) är ordförande i brottsförebyggande rådet.

Politiker som kommer att vara med i BRÅ

 • Sune Hemmingsson, (C), ordförande
 • Caroline Willfox (M), vice ordförande
 • Annika Karlsson (S), ersättare, kommunstyrelsen
 • Roger Siljeholm (M), ersättare, kommunstyrelsen
 • Håkan Karlsson (S), ordinarie, miljö-och byggnadsnämnden
 • Göran Larsson (S), ersättare, miljö-och byggnadsnämnden
 • Lisbeth Ander (S), ordinarie, samhällsbyggnadsnämnden
 • Karin Frejd (C), ersättare, samhällsbyggnadsnämnden
 • Marie Javanainen (C), ordinarie, barn- och utbildningsnämnden
 • Erik Herman (C), ersättare, barn- och utbildningsnämnden
 • Gunilla Risberg (MP), ordinarie, kulturnämnden
 • Lena Stigsdotter (V), ersättare, kulturnämnden
 • Liv Erichsen (KD), ordinarie, socialnämnden
 • Hans-Göran Steneryd (S), socialnämnden

Samordnare

Det finns två brottsförebyggande samordnare i kommunen,  Sara Sissala som fokuserar på alkohol- och drogfrågorna, framför allt ur ett ungdomsperspektiv, och Helena Axelsson Fisk, som hanterar övrig samordning.

Helena Axelsson-Fisk
E-post: helena.axelsson-fisk@sater.se
Telefon: 0225 55 678

Sara Sissala
E-post: sara.sissala@sater.se.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande

Det brottsförebyggande arbetet går hand i hand med det trygghetsskapande arbetet. Vissa fokusområden innebär att man tar fram åtgärder för att förhindra brott eller mildra konsekvenserna av brott, andra att man skapar en större känsla av trygghet.

Fokusområden

Det brottsförebyggande rådet har antagit dessa fokusområden för det brottsförebyggande arbetet 2024-2026:

 1. Beredskap
  Givet utvecklingen i Sverige måste kommunen och hela samhället stärka arbetet för att hjälpa unga säterbor att våga och kunna stå emot lockelser och press från olika kriminella miljöer.
 1. Familjefrid
  Åtgärder för att minska våld i nära relationer
 1. En attraktiv och trygg skola
  Åtgärder för att minska skadegörelsen
 1. Trygga trafikanter för en trevligare stad
  Åtgärder för att minska antalet trafikförseelser, som exempelvis fortkörning
 1. Grannskap för tillit och gemensam beredskap
  Åtgärder för att stärka tryggheten bland säterbor, inte minst utanför tätorterna

Orosanmälan

Om du får veta eller misstänker att ett barn eller ungdom far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten i Säters kommun. Telefon till socialkontorets reception är 0225-55 165 (under kontorstid). Det går även bra att kontakta socialtjänsten om du bara vill rådfråga om din oro för barnet innan du gör en anmälan. Ring i så fall och beskriv oron kring barnet. Du behöver inte uppge barnets identitet.

Om det är en akut fara ska du omedelbart ringa till polisen på telefon 112. Om du behöver meddela oro efter kontorstid använder du också 112 och ber att få komma till socialjouren.

Vid misstanke, brott eller oro

Om det gäller konkreta brott eller brottsmisstankar så är det alltid bäst att ringa polisen. Ju fler anmälningar de får in, desto bättre prioriteringar kan de göra. Vid akuta situationer ringer du 112, vid andra 114 14. Har du möjlighet kan du använda dig av polisens e-tjänster på deras webbplats polisen.se.

Trygghetsvandringar

Det brottsförebyggande rådet beslutar om vilka trygghetsvandringar eller andra event som ska göras. Trygghetsvandringar är ett sätt för rådet att samla in information om vad som behöver göras för att öka tryggheten. Trygghetsvandringar innebär att rådet själva eller tillsammans med de som brukar röra sig på en plats eller i en kommundel tillsammans går omkring där och tittar på vad som skulle kunna göras för att öka tryggheten.

Grannsamverkan

Rådet arbetar för att de som bor i boenden i villor och flerfamiljsfastigheter ska starta grupper för grannsamverkan. Forskning visar att grannsamverkan är effektivt och leder till färre brott.

Information

Dessutom är ett mål för rådet att uppmana och informera allmänheten om hur viktigt det är att anmäla alla brott. Även om polisen inte kan lösa just det enskilda brottet är det viktigt för att till exempel kunna se mönster i brott och därmed kunna göra insatser för att förhindra fler brott.

Medborgarlöften

Rådet förbereder även underlaget till den samverkansöverenskommelse som Säters kommun och polismyndigheten tecknar, kallad medborgarlöfte. Medborgarlöfte är konkreta åtgärder som kommunen och polisen kommer överens om ska prioriteras under en viss period.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.