Integration

Integration och mottagande av nyanlända är ett arbetsområde som alla Sveriges kommuner jobbar med, även Säter.

I Säters kommun arbetar vi aktivt med våra integrationsfrågor. Integrationsenheten har idag ett nära samarbete med grund- och gymnasieskolan i Säter, vuxenutbildningen och sfi (svenska för invandrare). Vi träffar också regelbundet arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadshandläggare. Vi arbetar även med att skapa kontakter inom förenings- och näringsliv för att underlätta för nyanlända och för ”tidigareanlända”.

Gränsdragningen mellan Migrationsverkets och kommunernas ansvar

Alla som söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige gör detta hos Migrationsverket.

Migrationsverket ansvarar för att barn och ungdomar under 18 år, utan vårdnadshavare, fördelas ut på landets kommuner. Under tiden som asylutredningen pågår kan familjer och vuxna som anländer till Sverige välja att bo på ett flyktingboende som anordnas av Migrationsverket. Nyanlända kan även välja att vara inneboende hos någon kontakt som de redan hade här i Sverige.

När en vuxen eller en familj får uppehållstillstånd bestämmer Migrationsverket vilken kommun personen eller personerna får komma till. Det sker utifrån en fördelningsmodell som tittar på folkmängd, arbetsmarknad och tidigare mottagande.

När en person har fått uppehållstillstånd och kommer till kommunen som den blivit anvisad till, är det kommunens ansvar att hitta en bostad, ordna sfi samt organisera och genomföra samhällsinformation.

Kvotflyktingverksamhet

En person eller familj kan invandra till Sverige för att söka asyl, men det är Migrationsverket som genomför och avgör om personerna verkligen är att betrakta som flyktingar. Att ha flyktingstatus är den starkaste formen av skyddsbehov, och förutsätter oftast att krig, katastrof eller tydlig förföljelse ligger i bakgrunden. Att komma från en situation av exempelvis fattigdom ger inte flyktingstatus.

Under en längre period har Säters kommun tagit emot kvotflyktingfamiljer genom FN:s flyktingorgan UNHCR. Dessa personer har kartlagts och godkänts av både FN och Migrationsverket, och erhåller sitt uppehållstillstånd redan på plats i det flyktingläger där de befinner sig. Från och med 2017 är Sveriges kvot 3400 individer, och detta har i praktiken för Säter inneburit ett mottagande om två till fyra familjer per år.

Introduktion för nyanlända

De som fått sin kommunplacering i Säters kommun deltar i introduktionen genom ett individuellt introduktionsprogram. Där ingår bland annat sfi, samhällsinformation, studiebesök, praktik m.m.

Samhällsinformation innehåller information om det svenska samhället, hur det är organiserat, det politiska systemet, lagar, normer, värderingar och traditioner. Vi gör mycket studiebesök, har inbjudna föreläsare från olika samhällsområden och informerar om Säters kommun och Dalarna.

Målet med introduktionen är att ge deltagaren förutsättningar att bli självförsörjande och delta i samhällslivet. Därför har deltagarna tidig kontakt med arbetsförmedlingen och studievägledare.

Ersättning till deltagarna

Introduktionstiden är längst två år (kan förlängas om det finns särskilda skäl). Under den tiden har deltagarna en skattefri introduktionsersättning. Ersättningen är närvarobaserad och fungerar som en lön. Samma regler som på arbetsmarknaden gäller, med karensdagar, sjuklön, semester etc.

Rätt till tolk

Den som inte förstår svenska språket har rätt till tolk i sin kontakt med alla myndigheter. Säters kommun har avtal med tolkförmedlingen i Borlänge.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.