Avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel

Hemsjukvård och hembesök

Barn och ungdom under 20 år

Ingen avgift.

Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast

150 kronor per gång (max 450 kronor per månad).

Tilläggsavgift jourtid

Du betalar ingen tilläggsavgift under jourtid.

Sent avbokat eller uteblivet besök

För sent avbokat eller uteblivet besök betalar du 350 kronor plus 50 kronor för faktureringsavgift. Avgiften tas ut om du inte finns i hemmet enligt avtalad tid.

Hemsjukvård

450 kronor per månad (om du är inskriven i hemsjukvården).

Flera personer som får vård i samma familj

Om flera i samma familj får vård i hemmet vid samma tillfälle tas endast en avgift ut. Det är valfritt vem som väljer att inkludera hembesökstillägget i maxtaxan.

Flera behandlingar samma dag och tidssamordnade besök

Om du får flera behandlingar som måste ges samma dag blir det endast en avgift.

Om det är flera besök samma dag, samordnade enligt dina önskemål, blir det en avgift per besök.

Om det är flera besök som samordnas av olika vårdgivare blir det endast en avgift för alla besök.

Konsultation vid sjukvårdande behandling

Konsultation är kostnadsfritt.

Läkarbesök i hemmet

Om du får  hembesök av läkare och sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast från kommunen åker dit samtidigt, blir det en avgift per hembesök från respektive huvudman.

Maxtaxa

Avgift för hemsjukvård och hembesök ingår i kommunens maxtaxa enligt gällande regler. Mer information om maxtaxan finns på kommunens webbsida.

Övriga kostnader som den enskilde har för hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

Avgifter för hjälpmedel på ordinärt boende

Barn och ungdomar under 20 år

Ingen avgift

20 år och över

250 kronor

En avgift tas ut per komplett hjälpmedel inklusive tillbehör vid första utlämnandet. En avgift tas sedan ut per varje tillkommande hjälpmedel samt för varje kompletterande tillbehör vid efterkommande bedömningar. Det är ingen hjälpmedelsavgift för inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar eller för reservdelar.

Hjälpmedel särskilt boende, LSS- och psykiatriboende samt personer på korttidsboende med beslut om särskilt boende

Barn och ungdomar under 20 år

Ingen avgift

20 år och över

250 kronor per månad

Du betalar en månadsavgift för den grundutrustning som finns på enheten, personligt förskrivna hjälpmedel, försäljningsprodukter från egenansvarslistan samt för hjälpmedel vid palliativ vård i livets slutskede.

Avgift växelvård

Ingen avgift.

Vid växelvård tar du med dig de hjälpmedel som du har fått utskrivet och som är praktiskt möjligt att frakta mellan hemmet och växelvårdsplatsen.

Inga hjälpmedelsavgifter tas ut för det som behövs vid vården på växelvårdsplatsen.

Nytt hjälpmedel

250 kronor per hjälpmedel.

Du som använder hjälpmedel behöver inte betala mer än 1400 kronor (år 2024) under en tolvmånadersperiod. Högkostnadsskyddet är gemensamt mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarna.

Kostnad för förbrukningsartiklar och underhåll

Du betalar själv för förbrukningsartiklar och för eventuell arbetskostnad för byte. Med förbrukningsartiklar avses till exempel däck och slang till rullstol, batterier till hörapparater och lysrör till optik.

Du betalar också själv för rengöring av hjälpmedel, om hjälpmedlet inte är rengjort innan det lämnas för reparation.

Kostnad för borttappat hjälpmedel och försäkring

Om du tappar bort hjälpmedel som du har lånat, eller om det har förstörts genom vårdslöshet eller olyckshändelse behöver du betala en ersättning till kommunen om du ska låna ett nytt motsvarande hjälpmedel.

Du bör kontrollera att hemförsäkringen täcker lånade hjälpmedel och eventuellt komplettera med särskild försäkring. Du betalar själv försäkring och självrisk.

Avgifter för hjälpmedel

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.