Taxor och avgifter

För vissa tjänster och insatser inom vård och omsorg betalar du avgift. Avgiftens storlek beror på vilka insatser du har blivit beviljad. När det gäller omvårdnad, trygghetslarm och dagverksamhet tas hänsyn till din förmåga att betala. Det är kommunfullmäktige som har fastställt vilka avgifter som gäller i Säters kommun.

Betalningsförmågan beräknas utifrån:

 • Inkomster och skatt
 • Bostadskostnad och bostadstillägg
 • Förbehållsbelopp (hur dina levnadskostnader ser ut utifrån det lagstadgade minimibeloppet)

Avgiften räknas om varje år utifrån aktuella inkomster, aktuell boendekostnad och förändring i förbehållsbelopp och prisbasbelopp.

Maxtaxa

Maxtaxa innebär ett högsta avgiftstak på 2575 kronor per månad för år 2024.

Maxtaxan innebär att det finns en högsta avgift som kommunen får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

Avgiftstaket gäller för varje brukare var för sig, det vill säga varje enskild omsorgstagare får betala för den insats som hon eller han är beviljad.

Minimibelopp och förbehållsbelopp

Minimibelopp är det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Beloppet ska täcka den enskildes normala levnadskostnader, enligt schabloniserade kostnadsposter.

När boendekostnaden läggs till minimibeloppet kallas det förbehållsbelopp. Säters kommun har tidigare beslutat att förbehållsbeloppet justeras av kommunen i samband med förändringar i prisbasbeloppets nivå.

Minimibelopp 2024

65 år och äldre
 • Ensamstående: 7062 kronor
 • Gift eller sambo: 5762 kronor
64 år och yngre
 • Ensamstående: 7768 kronor
 • Gift eller sambo: 6338 kronor

Så här räknas omvårdnadsavgiften ut för dig

Vid beräkning av din avgift för omvårdnad, trygghetslarm och dagverksamhet tas det hänsyn till din betalningsförmåga och omfattningen av den hjälp du får. Uppgift om aktuella inkomster och boendekostnad m.m. hämtar vi från den inkomstuppgift som du lämnat.

Om det sker förändringar angående din ekonomiska eller sociala situation ska du meddela oss det omgående så vi kan justera din avgift.

Så räknas avgiftsutrymmet ut

Avgiftshandläggaren räknar samman dina inkomster och drar sedan ifrån samtliga skatter. Slutsumman blir din nettoinkomst. Från nettoinkomsten dras din boendekostnad samt ett minimibelopp som reserveras för dina personliga behov såsom livsmedelskostnader, kläder, sjukvård, mediciner, hjälpmedel, resor med mera.

Det som därefter blir kvar är det disponibla avgiftsutrymmet och lika med din betalningsförmåga.

Exempel:

+ Nettoinkomst*
+ ev. Bostadstillägg
— Minimibelopp (personliga medel)
— Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

*Nettoinkomster är till exempel inkomst från pension, tjänst eller näringsverksamhet innevarande år samt kapitalinkomster frånsett eventuella realisationsvinster/förluster.

Om ditt avgiftsutrymmet blir 150 kronor per månad, betalar du högst 150 kronor per månad för till exempel omvårdnad, även om avgiften är högre.

Är avgiftsutrymmet 3000 kronor per månad betalar du högst 2013 kronor per månad enligt maxtaxan. Om du avstår från att lämna in inkomstblanketten debiteras full avgift enligt gällande taxa.

Om du är missnöjd med beslutet

Socialförvaltningen kommer att ge dig ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag.
Är du inte nöjd med beslutet kan det överklagas. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig att överklaga. Du kan hitta biståndshandläggare på kommunens webbsida Ansökan om äldreomsorg.

Överklaga ditt beslut

Om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga. Du lämnar överklagandet till den verksamhet som har fattat beslutet.

Det här ska överklagan innehålla

 • Överklagan ska vara skriftlig. I brevet skriver du vilket beslut du vill överklaga, varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring av beslutet du vill ha.
 • Skicka med handlingar eller annat som stödjer den uppfattning du har.
 • Skriv under överklagandet och gör ett namnförtydligande under namnteckningen .
  Uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer.
 • Om du använder ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen och då behöver du även skicka med fullmakt för ombudet.
 • Är något oklart kan du vända dig till handläggaren som fattat ditt beslut för att få information och vägledning.

Så lång tid har du på dig

Du har tre veckor på dig från den dag du fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Det händer sedan

När du lämnat in din överklagan kommer nämnden eller den som fattat beslutet att se om det finns något som gör att beslutet ska ändras. Om beslutet inte ändras, eller om ändringen inte motsvarar det som du begärt, skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten som gör en egen prövning av ärendet.

Förvaltningsrätten kan ändra kommunens beslut. När förvaltningsrätten är klar med sin prövning av ärendet får du hem ett beslut från domstolen.

Hjälp med överklagan

Du kan få hjälp med att göra en överklagan. Du kontaktar då din handläggare. På beslutsmeddelandet finns uppgifter om vem som handlagt ditt ärende och datum för beslutet.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.