Avgifter inom äldreomsorgen

Avgifter och förbehållsbelopp är knutna till prisbasbeloppet som regeringen fastställer årligen. Avgifter och förbehållsbelopp förändras och beräknas enligt prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet 2024 är 57300 kronor.

För förklaringar och begrepp om maxtaxan, läs mer på kommunens webbsida Taxor och avgifter.

Avgifter som ingår i maxtaxan

Avgifterna bestäms av din inkomst och jämkas automatiskt i förhållande till den.

Omvårdnad i särskilt boende

Omvårdnaden på särskilt boende kostar 2575 kronor per månad.

Kostnader för måltider är 3725 kronor per månad och ingår inte i maxtaxan.

Hemtjänst

Hemtjänst kostar 344 kronor per timme upp till 2575 kronor per månad som är maxtaxan.
Du betalar bara för den tid som utförts.

Hemsjukvård

För hemsjukvård och rehabilitering i hemmet betalar du en avgift på 150 kronor per besök upp till 450 kronor per månad.

Trygghetslarm

Trygghetslarm kostar 287 kronor per månad.

Korttidsboende

Omvårdnaden kostar 85 kronor per dygn. Du betalar aldrig mer än upp till maxtaxan som är
2575 kronor per månad.

Kostnader för måltider vid korttids- eller avlastningsplats är 122 kronor per dygn och ingår inte i maxtaxan.

Avgifter som inte ingår i maxtaxan

Dessa avgifter är fasta och jämkas inte av kommunen.

Om du inte avbokar ditt hemtjänstbesök

Har du ett inplanerat besök av hemtjänsten som du vill avboka behöver du göra det senast 24 timmar innan besöket, annars kostar det 150 kronor per tillfälle.

Behöver du uppsöka vårdinrättning eller tandläkare akut debiterar vi dig inte för ej avbokat besök.

Måltider

Alla måltider vid särskilt boende kostar 3725 kronor per månad.

Måltidsavgiften vid korttidsplats eller avlastningsplats kostar 122 kronor per dygn.

Dagverksamhet

Dagverksamhet kostar 60 kronor per dag. Det avser kostnaden för lunch och kaffe.

Hjälpmedel

Hjälpmedel i ordinärt boende kostar 250 kronor för förskrivet hjälpmedel. Eventuellt kan en kostnad för tillbehör tillkomma.

Om du bor på särskilt boende betalar du 50 kronor per månad för hjälpmedel som ingår i boendet.

Hyra

På särskilt boende har du eget hyreskontrakt som du tecknar med sociala sektorn i kommunen. Du kan ansöka om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten.

Vilken hyra du bar är olika, beroende på vilket särskilt boende du har din lägenhet i.

Så räknas omvårdnadsavgiften ut

Vid beräkning av din avgift för omvårdnad, trygghetslarm och dagverksamhet tas det hänsyn till din betalningsförmåga och omfattningen av den hjälp du får. Uppgift om aktuella inkomster och boendekostnad m.m. hämtar vi från den inkomstuppgift som du lämnat.

Om det sker förändringar angående din ekonomiska eller sociala situation behöver du meddela oss det omgående så att vi kan justera din avgift.

Så här räknas avgiftsutrymmet ut

Avgiftshandläggaren räknar samman dina inkomster och drar sedan ifrån samtliga skatter. Slutsumman blir din nettoinkomst.

Från nettoinkomsten dras din boendekostnad samt ett minimibelopp som reserveras för dina personliga behov såsom livsmedelskostnader, kläder, sjukvård, mediciner, hjälpmedel, resor med mera.

Det som därefter blir kvar är det disponibla avgiftsutrymmet och lika med din betalningsförmåga.

Exempel:

+ Nettoinkomst*
+ ev. Bostadstillägg
– Minimibelopp (personliga medel)
– Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

*Nettoinkomster: inkomst från pension, tjänst eller näringsverksamhet innevarande år samt kapitalinkomster frånsett eventuella realisationsvinster eller förluster.

Om ditt avgiftsutrymmet blir 150 kronor per månad, betalar du högst 150 kronor per månad för till exempel omvårdnad, även om avgiften är högre.

Är avgiftsutrymmet 3000 kronor per månad betalar du högst 2575 kronor per månad enligt maxtaxan. Om du avstår från att lämna in inkomstblanketten debiterar vi dig full avgift enligt gällande taxa.

Om du är missnöjd med beslutet

Socialförvaltningen kommer att ge dig ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag.
Är du inte nöjd med beslutet kan det överklagas. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig att överklaga.

Så här överklagar du ditt beslut

Om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga. Du lämnar överklagandet till den verksamhet som har fattat beslutet.

Vad ska överklagan innehålla?

  • Överklagan ska vara skriftlig. I brevet skriver du vilket beslut du vill överklaga, varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring av beslutet du vill ha.
  • Skicka med handlingar eller annat som stödjer den uppfattning du har.
  • Skriv under överklagandet och gör ett namnförtydligande under namnteckningen .
    Uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer.
  • Om du använder ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen och då behöver du även skicka med fullmakt för ombudet.
  • Är något oklart kan du vända dig till handläggaren som fattat ditt beslut för att få information och vägledning.

Så lång tid har du på dig

Du har tre veckor på dig från den dag du fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Det här händer sedan

När du lämnat in din överklagan kommer nämnden eller den som fattat beslutet att se om det finns något som gör att beslutet ska ändras. Om beslutet inte ändras, eller om ändringen inte motsvarar det som du begärt, skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten som gör en egen prövning av ärendet.

Förvaltningsrätten kan ändra kommunens beslut. När Förvaltningsrätten är klar med sin prövning av ärendet får du hem ett beslut från domstolen.

Hjälp med överklagan

Du kan få hjälp med att göra en överklagan. Du kontaktar då din handläggare. På beslutsmeddelandet finns uppgifter om vem som handlagt ditt ärende och datum för beslutet.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.