Nedgrävning av häst

Nedgrävning eller begravning av döda djur och delar av djur utgör bland annat risk för
smittspridning. Förutom smittspridningsrisken utgör döda djurkroppar eller delar
av dessa även en risk för att vatten kan bli förorenat i det område där nedgrävning
sker. Ytterligare information finns på Jordbruksverkets webbplats.

Generellt gäller att alla produktionsdjur inklusive häst som inte är avsett som
livsmedel ska samlas in för destruktion i godkänd anläggning. Det är Svensk
Lantbrukstjänst som har hand om insamlingen och transporten i Dalarnas län.
Anmälan om hämtning ska du göra till särskild transportör som Svensk Lantbrukstjänst
har avtal med. Efter överenskommelse kan transportören även utföra avlivningen.

Undantag

Det finns undantag från kravet på insamling och destruktion, där du kan gräva ner död häst, men då krävs att:

 • Hästen har självdött eller avlivats utan misstanke om smittsam djursjukdom.
  Jordbruksverkets webbplats finns mer information om smittsamma djursjukdomar.
 • Du väljer lämplig plats enligt kommunens instruktioner och att du fyller i och skickar in vår blankett.  Skicka även med en karta där du markerar var du tänkt gräva ner hästen. Du får inte gräva ner hästen innan du fått ett svar där vi godkänner din ansökan.

Att tänka på när du väljer plats

Bebyggelse

Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastigheter, och inte i närheten av bebyggelse. Avstånd till bostadshus och allmän bebyggelse bör vara så stort som möjligt, och platsen bör ligga så till att allmänheten, lekande barn och djur inte lockas dit. Det är dock svårt att ge generella riktlinjer eftersom förhållanden kan skifta mycket.

Nedgrävning av större mängder djurkroppar bör dock inte ske närmare än 200 meter från allmän bebyggelse. Du bör också tänka på hur bebyggelsen kommer ligga i framtiden.  Vissa smittämnen (däribland mjältbrandssporer) är långlivade och kan finnas kvar i jorden många decennier efter nedgrävningen.

För att skydda vatten

Du bör undersöka vilka platser som är lämpliga för nedgrävning  så att det inte är risk för
förorening av vattentäkt, vattendrag eller grundvatten. Följande bör du ta hänsyn till:

 • Dricksvattenbrunnar. Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste vattentäkt eller bostad bör vara minst 150 meter, helst 300 meter. Avståndet mellan platsen och brunnen bör motsvara grundvattnets transportsträcka under minst två till tre månader. Platsen för nedgrävningen bör inte ligga inom skyddsområde för kommunal dricksvattentäkt.
 • Ytvatten. Avstånd till vattendrag, sjö eller kända dräneringsledningar bör vara
  minst 30 meter.
 • Topograf. Marken bör vara plan. Nedgrävningen bör ske på en torr, solig plats med genomsläppliga jordlager (sand, grus eller morän). Det är inte lämpligt att gräva ner hästen i en fuktig sänka.
 • Grundvatten.  En säkerhetsmarginal bör finnas så att avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året är minst 1 meter. Detta för att skydda grundvattnet mot exempelvis smittämnen eller förhöjda halter av näringsämnen.
 • Berg. Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrunden. Minst en meter lösa jordlager bör finnas mellan djurkroppen och berggrunden. Anvisning: Gräv en 3,5 meters djup grop på tilltänkt plats. Om du inte stöter på kan platsen användas. Vänta minst ett dygn. Har inget vatten runnit till kan platsen användas.

Övrigt

Markägare

Om du vill gräva ner djuret på någon annans mark eller inom fem meter från fastighetsgräns till annans mark måste du ha ett godkännande från den som äger marken.

Fornlämningar

Du får inte gräva ner djur vid en fornlämning utan tillstånd eller samråd med Länsstyrelsen Dalarna. På Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök kan du hitta samtliga registrerade fornlämningar.

Ledningar

ledningskollen.se kan du få information om eventuella ledningar som finns på fastigheten.

Att tänka på vid nedgrävning

Kalkning

Kroppen bör kalkas innan du gräver igen hålet. Kalkningen har en bakteriedödande effekt och är viktigast om kroppen grävs ner nära vattentäkt. Om kalkningen ska ha effekt ska det vara rikligt med kalk, kalklagret ska täcka kroppen. Vanlig lantbrukskalk fungerar bra.

Tidpunkt

Du ska gräva ner hästen  innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska du gräva ner hästen genast när hästen har dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras om du förvarar kroppen på lämplig plats och har daglig tillsyn över den.

Vilda djur

När du gräver ner djuret ska du göra detta så att vilda djur inte kan komma åt den. Detta innebär att kroppen bör täckas med minst 1,5 meter jordmassa.

Om du placerar stenar på den återfyllda gropen är 1 meter jord ovan kroppen tillräckligt. För
en normalstor häst behövs en grav som är ca två till tre meter bred och ca 2,5 meter
djup.

Taxa och avgift för tillståndet

En avgift kommer att tas ut för handläggningen av ansökan/anmälan. Mer information finns på sidan om Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Mer information

Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats för föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor.

Du kan också hitta mer information på Jordbruksverkets webbplats om slutet av hästens liv och hantering därefter.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.