Välkommen till Säters kommuns förskolor och pedagogisk omsorg!

Ditt barn har fått en förskoleplats eller plats inom pedagogisk omsorg i Säters kommun.

Var du har fått plats står på ditt placeringsbeslut. Där finns även telefonnummer till
avdelningen. Pedagogerna kommer att kontakta er för att boka in datum och tid för
introduktionen.

Introduktion

Introduktionen är den första viktiga tiden när barnet ska lära känna förskolans miljö,
pedagogerna och de andra barnen. Ni som vårdnadshavare kommer att vara delaktiga i
introduktionen för att vara tryggheten för barnet. Ni får också en inblick i förskolans
vardag och lära känna pedagogerna. Räkna med att introduktionen kommer att ta cirka två
veckor.

Läroplan och trygg miljö

Förskolan har en egen läroplan som vi arbetar efter. Läroplanen finns i sin helhet att
bläddra i på förskolan och på Skolverkets webbplats. Allt vi gör på förskolan har ett pedagogiskt syfte. Även dagbarnvårdarna inom den pedagogiska omsorgen arbetar efter förskolans läroplan.

Alla inom förskola och pedagogisk omsorg arbetar aktivt med FN:s konvention om barnets
rättigheter samt att en likabehandlingsplan upprättas varje år. Likabehandlingsplanen
beskriver bl.a. det arbete vi gör på förskolan för att alla barn ska känna sig trygga och bli
respekterade för den man är. Verksamheterna arbetar för att alla barn ska känna allas lika
värde.

Alla pedagoger arbetar efter mottot: ”alla barn är allas barn” d.v.s. alla pedagoger har
ansvar för alla barn inom förskolan oavsett vilken avdelning barnet går på. Samarbete sker
mellan avdelningarna.

Stängt på förskolan

För att planera, utvärdera, utveckla och följa upp verksamheten har vi planeringsdagar eller kompetensutvecklingsdagar två gånger per termin. Då är verksamheten stängd. Om du inte kan ordna annan barntillsyn för ditt eller dina barn denna dag, tala med pedagogerna i god tid, så ordnar vi barnomsorg. Det kan innebära att barnet får vara på en annan förskola.

Rektor, stödfunktioner

Ansvariga rektorer är Agneta Berglund i Gustafs, Johan Sparring i Säter och Lena Perrault i
Stora Skedvi. Vid eventuella frågor vänd dig i första hand till pedagogerna på avdelningen
och i andra hand till den rektor som tillhör ditt/dina barns förskola. Rektorerna nås lättast
via e-post eller telefon.

Till våra verksamheter finns också stödfunktioner knutna, såsom elevhälsans specialpedagoger samt tal-, språk- och hörselpedagog. Samarbete sker även med BVC
(barnhälsovården) och socialtjänsten.

Alla som arbetar med barn omfattas av sekretesslagen dvs personalen har sekretess och
tystnadsplikt på allt som rör barnet och dess familj och får inte yppa någon personlig
information till övriga föräldrar eller andra utomstående.

Personalen omfattas även av lagen för anmälningsplikt, dvs. personalen har skyldighet att
anmäla till socialtjänsten om det förekommer misstanke om att ett barn far illa. Dessa två
lagar har kommit till för att skydda barnet.

Försäkring och ledighet

Samtliga barn och elever i Säters kommuns verksamheter är försäkrade. Försäkringen
täcker olycksfall dygnet runt. Mer information finns på kommunens webbsida Försäkringar.

När ditt barn är sjukt eller ska vara ledigt är det viktigt att du meddelar förskolan, samt höra av dig dagen innan ditt barn kommer tillbaka efter sjukdom.

Viktigt att vi har dina uppgifter

Det är viktigt att vi har rätt telefonnummer till dig som vårdnadshavare. Vi vill också gärna ha ett telefonnummer till någon annan närstående person som vi kan kontakta angående ditt barn om vi inte når dig.

Via kommunens webbtjänst kan du lämna inkomstuppgift, schema, säga upp plats eller ändra personuppgifter med mera. Säters kommun använder sig av Tempus för registrering av närvaro och frånvaro av barnen och Unikum används för att dokumentera lärande och utveckling

Välkommen till oss i Säters kommun!

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.