Skolskjuts

Säters kommun erbjuder skolskjuts till elever i förskola och grundskola som har behov av det. För elever i grundsärskolan görs individuella bedömningar. Elever i gymnasiet som bor längre än sex km från gymnasieskolan har också rätt till busskort. På den här sidan har vi samlat all information för dig som vill veta mer om hur skolskjutsen fungerar i Säters kommun.

Så här anordnas skolskjuts

Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationsmedel (linjetrafik) och i andra hand med särskild skolbuss eller skoltaxi (beställningsskjuts).

Rätt till skolskjuts innebär inte att skjuts måste ordnas från bostadsadressen till skolan. Elever kan exempelvis hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser eller hållplatser i hemmets respektive skolans närhet.

Skolskjutstiderna måste inte anpassas till varje elevs skoltider. Eftersom samordning sker av skolskjutsen kommer det att uppstå väntetider. Väntetiden ska hållas på en rimlig nivå med en strävan att inte överskrida 45 minuter per tillfälle. Elever som åker med linjetrafik och byter buss kan få två väntetider till och från skolan. Den sammanlagda restiden för skolskjuts bör inte överstiga 60 minuter per tur.

Ansökningsperioden 2024 är vecka 10–12

För att du ska vara säker på att ditt barn ska få skolskjuts till skolstart höstterminen 2024 ska du skicka in din ansökan under vecka 10-12. Det gäller även om ditt barn börjar förskoleklassen till hösten.

  • du behöver ansöka om skolskjuts inför varje läsår
  • ansökningsperioden är vecka 10-12
  • e-tjänsten kräver inloggning med BankID
  • om din ansökan inkommer senare är det inte garanterat att skolskjuts eller busskort är klart innan skolan börjar.

Ansök om skolskjuts via kommunens e-tjänst Skolskjuts – Ansökan för grundskolan, på etjanster.sater.se .

Inga skolkort kommer att skickas ut eller laddas på om du inte har gjort en ansökan.

Du som flyttar inom Säters kommun eller till Säters kommun efter den 24 mars 2024 kan göra din ansökan även efter detta datum.

Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven har giltigt skolkort med sig. Det är elevens ansvar att registrera skolkortet i samband med påstigning.

Elever som behöver skolskjuts eller busskort

Elever som går i grundskolan

Du som har ett barn som går i grundskolan och har behov av skolskjuts eller busskort behöver ansöka om det via kommunens e-tjänst Skolskjuts – Ansökan för grundskolan, på etjanster.sater.se. Detta gäller även dig med barn som redan har skolskjuts eller busskort.

Skolskjutsen gäller mellan hem och skola, men inte till eller från fritidshem. Kommunen ordnar skolskjuts mellan hemmet och den skola som eleven är placerad i. Hur långt det är till skolan eller hållplatsen, trafiksäkerhet samt funktionsnedsättning kan vara grund för skolskjuts.

Du som är vårdnadshavare för elev i förskoleklass eller grundskola behöver ansöka om skolskjuts inför varje läsår. För elever i grundsärskolan görs individuella bedömningar.

Du som går i gymnasieskolan

Om du har längre än sex kilometer till gymnasieskolan har du rätt till busskort. Gymnasieskolan du blir antagen till rapporterar in till Dalatrafik att du är antagen och Dalatrafik skickar busskort till din folkbokföringsadress. Om du inte har fått ditt busskort till skolstart kontaktar du din gymnasieskola första dagen du börjar så hjälper de dig att få ditt busskort. Första dagen får du åka med bussen utan busskort.

Om du har ett barn som är elev i särskola

Är ditt barn är elev i särskola behöver du inte ansöka om busskort.

Om du har ett tillfälligt personnummer eller har ett familjehemsplacerat barn

För familjehemsplacerade elever ansöker du inte via e-tjänsten för skolskjuts för grundskolan. Du använder istället blanketten ”Ansökan om skolskjuts för elever som är familjehemsplacerade eller har tillfälligt personnummer”. Det gäller även om du har ett tillfälligt personnummer. Du beställer blanketten via kommunens webbsida för blankettbeställning. Du kan också ringa till kommunens kundtjänst på telefon 0225-55 000 så skickar vi hem en blankett till dig.

Skolskjuts vid växelvis boende

En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna, oavsett vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på. Det förutsätter att eleven bor ungefär lika mycket hos båda och att avståndskravet uppfylls. Eleven behöver bo minst en tredjedel av tiden hos endera vårdnadshavare för att det ska betraktas som varaktigt boende. Mindre än så betraktas det som umgänge.

Om eleven går i skolan i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun har eleven däremot inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Vid beslut om skolskjuts för särskilda skäl gör kommunen en bedömning med hänsyn till elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet och ett intyg krävs. Intyget ska vara aktuellt och behovet av skolskjuts ska styrkas. Lämpligt intyg kan utfärdas av exempelvis läkare, psykolog, skolhälsa, rektor eller liknande. Vårdnadshavare eller familjemedlem kan inte ge intyg.

Skolskjuts vid val av annan skola inom kommunen

De elever som väljer att gå i en annan skola i Säters kommun, än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i, har inte rätt till skolskjuts.

Däremot ska kommunen anordna skolskjuts till en elev som väljer en annan skola inom kommunen, om eleven hade rätt till skolskjuts i den skola som kommunen skulle placerat eleven i.

Skolskjuts vid val av skola i annan kommun

Hemkommunens skyldighet att ordna skolskjuts gäller inte när eleven på grund av personliga skäl går i en annan kommuns grundskola. Men är eleven berättigad skolskjuts till sin placeringsskola (där eleven alltså inte går) så kan vårdnadshavare ansöka om ett skolkort som eleven sedan kan använda till sin valda skola. Eleven kan enbart använda ordinarie linjetrafik.

Elev som går i friskola i annan kommun har inte rätt till skolskjuts.

Tillfälligt behov av skolskjuts på grund av olycksfall

Alla elever i Säter är olycksfallsförsäkrade både under skoltid och fritid. Om ditt barn skadar sig och inte kan ta sig till skolan ska du kontakta försäkringsbolaget Protector på telefon
08-410 637 00. Då kan ditt barn få åka taxi till och från skolan.

Mer information om olycksfallsförsäkringen hittar du kommunens webbsida Försäkringar.

Borttappat busskort

Om du tappar bort ditt busskort, eller om busskortet slutar fungera ska du anmäla detta via kommunens e-tjänst Hantera skolskjuts. Busskortet hämtas ut på din skola, hos skoladministratören.

Ansvar

Kommunen, aktuell skola, entreprenören, föraren, vårdnadshavarna och elever har alla del i ansvaret under resan mellan bostaden och skolan. Eftersom många parter berörs i skolskjutsverksamheten kan det vara svårt att dra exakta gränser för vars och ens ansvar.

  • vårdnadshavare har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen
  • under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs
  • skolenhetens personal ansvarar för mottagande och avlämning vid buss/taxi i den grad det krävs utifrån elevernas ålder och mognad. Om väntetid vid bussbyte förekommer har skolan/kommunen ansvar för eleven under den tiden.

Resebidrag

Kontant resebidrag gäller gymnasieelever som har sex kilometer eller mer till skolan och inte kan erbjudas kollektivt färdmedel för resa till skola eller APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Kontant resebidrag kan beviljas efter ansökan från elevens målsman. En myndig elev kan själv söka resebidrag. Ansökan ska styrkas med kvitton eller kontoutdrag, så kom ihåg att spara dem.

Du kan endast erhålla ett av alternativen resebidrag, busskort eller inackorderingstillägg.

Ansökan skickas till:
Säters kommun
Barn- och utbildningssektorn
Skolskjutshandläggare
Rådhuset
783 27 Säter

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.