Försäkringar

Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande:

Säters kommun har tecknad avtal med försäkringsbolaget Protector. Försäkringen gäller dygnet runt, både under skoltid och på fritiden. Alla barn i Säters kommuns förskolor, grundskolor, gymnasieskola i kommunens regi och elever i särskola är olycksfallsförsäkrade. Elever i vuxenutbildning är försäkrade under verksamhetstid.

En olycksfallsskada är den kroppskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Denna försäkring gäller inte för sjukdom.

Skadeanmälan

Om du har varit med om ett olycksfall och vill göra en skadeanmälan vänder du dig till Protector Försäkrings webbplats eller per telefon 08-410 637 00.

Så här gör du om du blir skadad

 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.
  • Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats.
  • Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector Försäkring kontaktas för bekräftelse.
  • Skicka in intyget i samband med skadeanmälan via Protectors Försäkrings webbplats eller via e-post till skador@protectorforsakring.se. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras hos lokalt taxibolag av vårdnadshavare.

Försäkringen omfattar:

 • värdesäkrade kapitalbelopp om 15/30 basbelopp
 • ersättning vid dödsfall p g a olycksfall med 1 basbelopp
 • ersättning vid dödsfall oavsett orsak. Åldersgräns 18 år
 • ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader utom Norden
 • försäkringen gäller för såväl medicinsk som ekonomisk invaliditet
 • skadade personliga tillhörigheter inklusive glasögon och kläder
 • skydd vid sveda och värk
 • skydd vid lyte och men inklusive ärrersättning
 • smitta av HIV-virus och hepatit, som drabbar försäkrad under utbildning, praktik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m., med försäkringsbelopp 5 bb, att utbetalas
  som ett engångsbelopp när skadan har fastställts
 • giltighet till och med 1 september det år som eleverna går ut grundskolan respektive gymnasieskolan
 • försäkringen har inte undantag för ”farliga sporter/riskfylld verksamhet”
 • försäkringen gäller utan självrisk
 • försäkringen gör inte undantag för skada i samband med alkohol- eller narkotikapåverkan
 • försäkringen innehåller inte någon reducering av försäkringsbeloppet p.g.a. ålder före fyllda 65 år
 • läkekostnader (nödvändiga och skäliga)
 • resekostnader (nödvändiga och skäliga)
 • tandskadekostnader (nödvändiga och skäliga)
 • kristerapi
 • tekniska hjälpmedel
 • rehabiliteringskostnader.

Med olycksfall jämställs kroppsskada som har orsakats av:

 • solsting, insektsbett, drunkningsolycka, värmeslag eller förfrysning
 • vridvåld mot knä, hälseneruptur samt partiell ruptur utan yttre händelse.

Försäkringen gäller endast för personer som inte har fyllt 75 år.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.