Projekt språk, läs- och skrivutveckling

I Säters kommun finns sedan 2018 en person som är projektanställd som språk-, läs- och skrivutvecklare inom förskolan. Det är Elisabeth ”Lisa” Wikholm Brask som är förskollärare och har arbetat på förskola i cirka 30 år.

Uppdrag

Syftet med uppdraget är att öka intresse, nyfikenhet och framsteg hos barnen/eleverna inom språk, läs och skrivutvecklingen. Förskolans undervisning spelar en mycket viktig roll för den tidiga läs- och skrivutvecklingen och för att barnen senare ska kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. Språkutveckling är ett av de viktigaste områdena i förskolans uppdrag.

Arbete tillsammans med förskolans pedagoger

Tillsammans med förskolans personal arbetar Lisa med att  utveckla den språkliga medvetenheten i förskolan, bland annat genom att

 • inspirera och medvetandegöra vikten av högläsning
 • skapa och förmedla språkutvecklande material
 • vara behjälplig i arbetet med TRAS (tidig registrering av språkutveckling)
 • vara inspiratör till språklekar i barngrupper och i samråd med pedagoger
 • i samverkan med Skådebanan och biblioteket startat och driver projektet ”Äldre läser för allas barnbarn”
 • förmedla relevant forskning till pedagoger
 • informerar på föräldramöten vikten av högläsning
 • samarbeta med biblioteket.

  ”Ett barn som läser eller blir läst för kan ca 50 000–70 000 ord när det är 17 år. Ett barn som inte läser eller blir läst för kan ca 15 000–17 000 ord.”

  (Citatet kommer från Mats Myrbergs forskning. Mats är professor emeritus i specialpedagogik. Vill du veta mer, ta gärna del av programmet ”Jättemånga ord är jättebra” på UR play:s webbplats.


Äldre läser för allas barnbarn

Syftet med projektet är att öka läsförståelsen hos barn genom sagoläsning och tid för samtal. Men syftet är också att skapa möten mellan generationer, många barn träffar idag inte många äldre personer.

Målet är att en äldre person kommer och läser sagor för ett fåtal barn en gång/veckan eller var fjortonde dag och blir som en morfar eller farmor på förskolan. Sagoläsaren ska inte läsa för fler än 2–4 barn, då det ska finnas tid för det goda samtalet.

Förskolans läroplan

Från Läroplan för förskolan, Lpfö 18 kap 2.2:

Mål

Förskolan ska ge förutsättningar för varje barn att utveckla:

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 • fantasi och föreställningsförmåga
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.