Vår verksamhet

På Enbacka skola prioriterar vi en trygg och utvecklande miljö för våra elever. Genom samarbete mellan lärare och fritidspedagoger stärker vi barnens emotionella intelligens och kamratrelationer. Vår tidiga satsning på läs- och matematikutveckling säkrar en gedigen grund för elevernas framtid.

Lågstadiets arbetslag

Arbetslaget på lågstadiet strävar efter att alla barn ska ha en trygg och utvecklande skoldag och fritid. För oss är omsorgen om barnen viktig och att alla vuxna ser alla barn.

Barnen träffar samma personal under hela dagen då t.ex. fritidspedagogerna arbetar under skoldagen i klasserna. Vi arbetar kontinuerligt med emotionell intelligens för att stärka det enskilda barnet och förbättra kamratrelationer.

Eleverna i förskoleklass kartläggs genom skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta matematiken” och ”Hitta språket”. Kartläggningarna är obligatoriska. Detta är ett led i garantin att säkerställa tidigare insatser kring elevers lärande.

På lågstadiet arbetar vi från förskoleklass till år 3 med god läsutveckling och Barbro Westlunds forskningsbaserade modeller för att utveckla en djup läsförståelse. Vi arbetar även med natur och teknik i alla klasser. Det gör vi för att väcka intresse för naturkunskap i tidiga år och lägga en god grund för framtida studier inom ämnet. Vi deltar också i kommunens matematiksatsning för en bättre matematikmålsuppfyllelse. Vi vill att matematiken ska präglas mer av ett laborativt och problemlösande synsätt. I förskoleklass spelar leken och det lustfyllda lärandet en central roll.

Mellanstadiets arbetslag

Arbetslaget Mellan på Enbacka skola arbetar för att skapa en skola där trygghet, respekt och trivsel är en självklarhet. Ingen i vår verksamhet ska känna sig kränkt eller trakasserad. Vi vuxna vill vara en förebild för våra elever och bemöta varje elev med respekt. Detta ser vi som en förutsättning för det livslånga lärandet.

NTA

Inom ämnet no/teknik arbetar vi med materialet NTA, NTA är ett skolutvecklingsprogram i naturkunskap och teknik för lärare och elever i år F–6 i grundskolan.

NTA sätter eleverna, deras intressen och nyfikenhet i centrum. Eleverna gör olika undersökningar och använder sina erfarenheter och sitt kunnande i naturvetenskap och teknik. Stor vikt läggs vid kommunikation, både muntlig och skriftlig. Eleverna formulerar i samarbete med vuxna och varandra sin förståelse av och kunskap om olika fenomen.

  • årskurs 4 arbetar med kemi
  • årskurs 5 arbetar med matens kemi
  • årskurs 6 arbetar med magneter och motorer.

Elevhälsa

Skolan har ett elevhälsoteam (EHT). Personal som ingår i EHT arbetar med elever på individ och gruppnivå. Teamet består av:

  • Mathias Ewaldsson, rektor (sammankallande)
  • Sofia Andersson Larsson, biträdande rektor
  • Britt-Marie Larsson, kurator
  • Anna Larsson, specialpedagog
  • Kristina Matsegård, skolsköterska
  • Anna Örjes, speciallärare årskurs f–3
  • Helena Haglöf, specialpedagog årskurs 4–6

Elevdemokrati

Elevråd: Sofia Andersson Larsson, biträdande rektor ansvarar för skolans elevråd. Elevråd hålls minst två gånger varje termin.

Klassråd: Eleverna håller regelbundet klassrådsmöten där de tar upp frågor som de vill ta upp på elevrådsmötena. Eleverna ges möjlighet att hålla demokratiska möten, föra fram sina synpunkter och åsikter, föra minnesanteckningar etc.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.