Snöröjning och vinterväghållning

Vid snöfall och halka är det många som behöver samarbeta för att det ska bli skottat, sandat och plogat i kommunen.

 • Trafikverket  ansvarar för det regionala vägnätet samt genomfartsgatorna i de mindre tätorterna i kommunen. Mer information finns på Trafikverkets webbplats. Telefonnummer till Trafikverkets kontaktcenter är 0771-921 921.
 • Säters kommun sköter vägarna inom detaljplanelagda områden där kommunen är väghållare.
 • Vägföreningar sköter väghållningen i kommunens ytterområden.
 • Fastighetsägare har ansvaret för att gångbanorna utanför din tomt både snöröjs och halkbekämpas. Du  får inte köra ut snö som finns på din tomt ut på vägen. Det kan orsaka problem för både kommunens snöröjning och dina grannar. Snö som du har på tomten är ditt ansvar att ta hand om. Det gäller inom områden med vägar som kommunen ansvarar för. Mer information vilka regler som finns för gångbanerenhållning finns på kommunens webbsida om renhållning.

För att få veta vilken myndighet som är väghållare för olika gator, finns information på Trafikverkets nationella vägdatabas NVDB.

Snöröjning för det kommunala vägnätet

På kommunala gator, gång- och cykelvägar, allmänna parkeringar samt kommunala fastigheter som till exempel förskolor och skolor är det kommunen som ansvarar för snöröjningen. Det är vår entreprenör Maserfrakt som plogar, halkbekämpar och skottar. De ska utföra sitt arbete så att det är trafiksäkert och främjar framkomligheten på gator, gång- och cykelvägar och allmänna parkeringar.

Gator som prioriteras för snöröjning

Vissa gator plogas och halkbekämpas före andra. Gator där vår kollektivtrafik kör och de gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för ingår i det prioriterade vägnätet och det är på dessa vägar vi börjar snöröja eller halkbekämpa.

 • Gator för kollektivtrafik snöröjs när det är cirka fem centimeter snö. När detta är gjort börjar entreprenören röja bort till exempel vallar som hindrar framkomligheten till fots.
 • Gång- och cykelvägar snöröjs när det är cirka fem centimeter snö.

Gator som inte är prioriterade

Gator för kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar är så kallade prioriterade vägar. Övriga vägar som kommunens bostadsgator ingår inte i de prioriterade vägarna utan snöröjs när det är cirka nio centimeter snö. 

Ditt ansvar som fastighetsägare

De som jobbar med snöröjningen behöver hjälp på vägen för att kunna göra ett bra jobb. Något som är extra viktig att tänka på och som vi alla kan hjälpas åt med:

 • Tänk på var du parkerar ditt fordon eller lämnar din släpvagn. Om din bil står på vägen när plogbilen kommer kan vi inte snöröja ordentligt. Det tar onödigt lång tid, resultatet blir sämre och dessutom finns det en risk att din bil kan bli skadad. Om du har en tomt, parkera alltid på tomten, inte på den allmänna vägen.
 • Du som fastighetsägare måste också tänka på snö som ligger på taken. En stor mängd snö eller fallande istapp kan i värsta fall ge livshotande skador om den träffar en människa. Vi vill också att du sandar gångbanan utanför fastigheten så minskar risken för halkolyckor.
 • Har du ett lågt staket eller buskar runt din tomt som du är rädd om, märk ut dem för maskinföraren.
 • Röj, klipp och ansa de buskar och träd som finns på din tomt så att de inte når utanför din tomtgräns. Tänk också på att snötyngda träd skymmer sikten. Mer information finns på kommunens webbsida om fri sikt.
 • Skotta inte ut snön från din tomt på vägen. Du som fastighetsägare behöver ordna snöupplag på den egna tomten.  Du får inte lägga ut snö på gator eller plogvallar. Det kan bi en trafikfara och ofta förs den snö du skottat ut på gatan in på din eller din grannes infart när plogbilen kommer.
 • Håll koll på dina barn när de leker i snöhögarna! Det är svårt för maskinförarna att se lekande barn i snön. Kom ihåg att använda reflexer.

Bortforsling av snöhögar och snövallar

Kommunen forslar bort snö endast när det är nödvändigt, exempelvis när framkomligheten eller sikten blir nedsatt och snömängden gör att trafiksäkerheten inte är tillfredsställande. Borttagande av övriga snövallar anses inte som en prioriterande åtgärd utan detta får ske när det tidsmässigt är möjligt. Alla snövallar tas alltså inte bort i direkt anslutning till snöröjningen.

Rapportera fel och brister på det kommunala vägnätet gällande vinterväghållningen

Ladda gärna ner vår app för felanmälan till din mobiltelefon. Där kan du rapportera brister gällande snöröjning på det kommunala vägnätet. Sök efter ”Felanmälan Säters kommun” i App Store eller Google Play. Du kan också gå in på kommunens webbsida för felanmälan eller kontakta vår kundtjänst på telefon 0225-55 000.

Prioriterade gator i kommunen

I kartorna nedan kan du se en karta över de gator som prioriteras för snöröjning. De rödmarkerade vägarna är prioriterade bilvägar. De rosa-markerade vägarna är prioriterade gång- och cykelvägar.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.