Samordnad individuell plan – SIP

Samordning av stöd till barn och unga

I Säters kommun vill vi ar­be­ta till­sam­mans för att ge rätt stöd till barn och unga. När barn och unga har be­hov av hjälp och stöd in­ne­bär det ibland kon­takt med fle­ra oli­ka verk­sam­he­ter, till ex­em­pel barn- och ung­doms­psy­ki­a­trin, sko­lans elev­häl­sa och so­ci­al­tjäns­ten.

För barn och de­ras för­äld­rar kan det in­ne­bä­ra:

  • att det blir många möten och många olika kontakter att hålla ordning på
  • ibland kan det vara otydligt vilken verksamhet som ska ge hjälpen
  • att föräldrar får lägga mycket kraft och tid på att samordna och förmedla information emellan de olika verksamheterna
  • att olika verksamheter kan dra åt olika håll.

Behöver du hjälp med samordning av stödet?

När ett barn el­ler ung­dom be­hö­ver in­sat­ser bå­de från so­ci­al­tjäns­ten och från häl­so- och sjuk­vår­den sä­ger la­gen att kom­mu­nen till­sam­mans med regionen ska upp­rät­ta en in­di­vi­du­ell plan, så kallad SIP. Det är ett verk­tyg för att sam­ord­na in­sat­ser från oli­ka verk­sam­he­ter.

I ett ge­men­samt mö­te kan ni få hjälp att gö­ra en SIP.  Pla­nen ska upp­rät­tas om kom­mu­nen el­ler regionen be­dö­mer att den be­hövs för att bar­net ska få den hjälp det be­hö­ver, och om barn och vård­nads­ha­va­re sam­tyc­ker till det. Pla­nen ska, när det är möj­ligt, upp­rät­tas till­sam­mans med barn och vård­nads­ha­va­re.

Av pla­nen ska det fram­gå:

  1. Vil­ka in­sat­ser som be­hövs.
  2. Vil­ka in­sat­ser re­spek­ti­ve hu­vud­man ska sva­ra för.
  3. Vil­ka åt­gär­der som vid­tas av nå­gon an­nan än kom­mu­nen el­ler Regionen.
  4. Vem av hu­vud­män­nen som ska ha det över­gri­pan­de an­sva­ret för pla­nen.
PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.