Upprepad eller längre frånvaro

Här hittar du information om vad som gäller om en elev på en fristående skola eller i skola hos en annan offentlig huvudman har upprepad eller längre frånvaro. Detta avser fristående skolor, andra kommuners skolor, statliga specialskolor och sameskolor. Kontakt i dessa frågor sker enklast till barn- och utbildningsförvaltningen i Säters kommun via e-post bun@sater.se.

Rutiner för handläggning av upprepad eller längre frånvaro

Fristående och andra offentliga huvudmän än hemkommunen är skyldiga att meddela barn- och utbildningsförvaltningen i Säters kommun när en skolpliktig elev, folkbokförd i Säters kommun, har en upprepad eller längre frånvaro.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp elevärendena med skolan ungefär var sjätte vecka om inte uppgifter från skolan föranleder tätare kontakt. Uppföljningen består av klargörande frågor kring skolans arbete när det gäller att tillgodose elevens rätt till utbildning samt vårdnadshavares ansvarstagande kring fullgörandet av skolplikten.

Det är mycket angeläget att skolan besvarar de specifika frågor som ställs eftersom det är dessa uppgifter som hemkommunen enligt skollagen är skyldig att ha kännedom om. Den regelbundna uppföljningen av elevärendet avslutas när en elev återigen deltar i den obligatoriska undervisningen samt när skolplikten upphör.

När och hur ska en huvudman lämna uppgifter till hemkommunen?

När en huvudman har fått kännedom om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan ska huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till barn- och utbildningsförvaltningen i Säter (7 kap. 22 § skollagen).

  • Steg 1: Uppgift om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts ska lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen senast fem arbetsdagar efter att huvudmannen har fått kännedom om att utredningen har inletts på skolan. Uppgifterna lämnas via blankett 1.
  • Steg 2: Därefter ska huvudmannen inom två månader inkomma med skolans resultat av utredningen, detta ska göras via blankett 2. Det underlag som efterfrågas i denna blankett är de uppgifter som är nödvändiga för hemkommunen att få kännedom om och som utgör grunden för hur hemkommunen kommer att handlägga ärendet vidare.

Både blankett 1 och 2 ska skickas per post till:

Säters kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 300
783 27 Säter

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.