Översiktsplanering

Översiktsplan – en samlad framtidsbild

En översiktsplan beskriver kommunens långsiktiga vision om hur kommunen ska utvecklas de kommande 10-15 åren. Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska dokument.  I översiktsplanen kopplas nationella och regionala mål ihop med en lokal strategi för hur kommunen ska utvecklas. Översiktsplanen spelar en viktig roll i arbetet mot en hållbar utveckling.

Översiktsplanen kan förtydligas genom olika fördjupningar och tematiska tillägg för områden som behöver beskrivas mer detaljerat. Säters kommuns översiktsplan är från 2013 och innehåller två aktuella fördjupningar för Säter och Stora Skedvi. Nyligen antogs en ny fördjupad översiktsplan för Gustafs (Mora by, Enbacka m.fl.). Mer information på kommunens webbsida om översiktsplanen.

Så tas en översiktsplan fram

En översiktsplan tas fram genom en demokratisk process där kommunen samlar in synpunkter från till exempel invånare och verksamma i kommunen, länsstyrelsen och grannkommuner. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och ger inga rättigheter eller skyldigheter. Däremot är planen ett underlag för fortsatt planering. Den är också vägledande i beslut som rör byggande eller hur mark-och vattenområden ska användas. På Boverkets webbplats finns information om hur en översiktsplan tas fram och vad som ska ingå.

Viktigt att hålla översiktsplanen aktuell

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige se över om översiktsplanen fortfarande är aktuell. Syftet är att bedöma om planen fortfarande kan användas i kommande planering och beslut. Just nu arbetar Säters kommun med att se över om översiktsplanen från 2013 fortfarande är aktuell och vilka delar som behöver uppdateras.

Fördjupad översiktsplan – fokuserar på vissa områden i kommunen

Ofta finns det fördjupningar av städer, tätorter eller större byar. Innehållet liknar översiktsplanen eftersom de beskriver hur mark- och vattenområden ska användas. Till exempel hur bebyggelsen och naturen ska utvecklas eller bevaras.

En fördjupad översiktsplan tas fram enligt samma demokratiska process som översiktsplanen. Den är inte heller juridiskt bindande, utan bara vägledande för politiska beslut.

Det finns tre så kallade fördjupade översiktsplaner:

Nyligen blev den fördjupade planen för Gustafs klar. Nu pågår arbete med att ta fram ett första förslag för Säter. Därefter kommer en ny fördjupad översiktsplan för Stora Skedvi att tas fram.

Har du idéer eller förslag på hur du vill att Säter ska se ut i framtiden?

Lämna gärna dina synpunkter redan nu till sbn@sater.se eller håll utkik på kommunens webbplats och biblioteket där förslaget kommer att finnas under samrådstiden.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.