Så kan du påverka stadsplaneringen

Det finns flera sätt att påverka stadsplaneringen i Säter. Genom att hålla utkik på kommunens digitala anslagstavla, bibliotekets anslagstavla samt i lokaltidningen får du information om när du som medborgare kan tycka till.

Det kan handla om att kommunen bjuder in till workshops rörande kommunens utveckling, eller att samrådstillfällen för specifika planer annonseras. Genom att delta i workshops och närvara på samråd kan du vara med på och påverka stadsplaneringen. Det går också bra att när som helst skicka in medborgarförslag till Samhällsbyggnadssektorn om du har förslag på något som kan ändras eller utvecklas i kommunen.

Tyck till under samråd och granskning

Vid framtagande av nya planer såsom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser ges allmänheten möjlighet att lämna sina synpunkter. Först under ett så kallat samråd, samt vid ett senare skede via så kallad granskning.

Innan en plan eller ett planprogram beslutas går den först ut på samråd och sedan på granskning. Det betyder att alla som vill kan tycka till om förslaget. När en plan är öppen för synpunkter annonserar kommunen i tidningen, på kommunens digitala anslagstavla, på anslagstavlan på biblioteket och lägger upp information på kommunens hemsida. Grannar och andra berörda sakägare får också information via brev.

Första tillfället då du kan tycka till om planen är vid ett så kallat samråd. Samrådet sträcker sig över en viss tidsperiod och inkluderar ofta ett informationsmöte. För att ta reda på under vilken tidsperiod samrådet sträcker sig behöver du kolla in den aktuella planen.

Nästa tillfälle att tycka till är under granskningstiden. Inför granskning har kommunen ofta gjort en del förändringar utifrån de synpunkter som inkommit under samrådet. Nu har du ytterligare en chans att tycka till om planen.

Både under samråd och granskning lämnas synpunkter in skriftligt antingen via brev eller e-post till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lämna överklagan

Om dina synpunkter inte blivit tillgodosedda har du efter att planen antas rätt att överklaga innehållet. För att kunna överklaga måste du skriftligt ha lämnat in en synpunkt under samrådet eller granskningen. Du kan även lämna in en överklagan om du inte tycker att själva planprocessen har skett på rätt sätt.

Lämna synpunkter skriftligt

E-post: sbn@sater.se
Brev: Säters Kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Box 300, 783 27 Säter

Ange för- och efternamn samt vilken plan synpunkten gäller.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.