Dagvattenstrategi – För en hållbar dagvattenhantering

Det regn och smältvatten som avleds från byggnader, tomtmark, vägar och tätorternas övriga hårdgjorda ytor kallas vanligen för dagvatten. Med dagvattnet följer föroreningar som till slut kan hamna i våra vattendrag. För att motverka detta och för att undvika översvämningar har kommunen tagit fram en dagvattenstrategi.

Vid mycket nederbörd kan en större volym dagvatten genereras och det finns risk för att det kan orsaka skador genom exempelvis översvämning. Pågående klimatförändringar pekar mot att nederbörd framöver oftare kommer att komma i form av skyfall och därmed öka risken för översvämning. Parallellt med detta förtätar vi våra tätorter vilket ofta leder till att ytavrinningen och därmed dagvattenflödena ökar.

I takt med denna utveckling får dagvattenfrågan allt större uppmärksamhet och hanteringen av dagvatten har konstaterats ha stor betydelse för att säkerställa robusta och hållbara samhällen. För att inte dagvattnet ska orsaka skador på såväl kort sikt, genom exempelvis översvämning, som på lång sikt genom att sprida föroreningar, måste det hanteras på ett hållbart sätt.

Dagvatten är inte längre bara en ledningsnätsfråga utan en samhällsplaneringsfråga som kräver helhetssyn. För att uppnå en hållbar dagvattenhantering behöver bebyggelseplaneringen ta hänsyn till dessa nya förutsättningar och arbeta aktivt för att minska risken för skador och negativa effekter på bebyggelse och miljön. Dagvattenstrategins syfte är att möta dessa utmaningar.

Regn på en gata som bildar en vattenpöl.

Syftet med dagvattenstrategi

Dagvattenstrategin ska underlätta kommunens arbete med att skapa en långsiktigt hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering. Detta betyder att miljömässiga, ekonomiska som sociala behov ska tillgodoses. Strategin ska också tydliggöra den gemensamma viljeinriktningen för dagvattenhanteringen i kommunen och se till att samtliga enheter jobbar åt samma håll. Strategin ska ge tydliga ramar för hur dagvattenfrågor ska hanteras i planering och genomförande. Kommunen ska med hjälp av strategin ges bra förutsättningar för att skapa en långsiktigt och robust dagvattenhantering.

Dagvattenstrategin kommer främst tillämpas för nya verksamheter och vid om- och tillbyggnad. I befintliga miljöer ska en avvägning göras mellan problembilden hos utsläppet och kostnaden för möjliga åtgärder. Strategin ska styra arbetet inom kommunen men ska även återspeglas i de krav som kommunen ställer på externa aktörer såsom fastighetsägare, exploatörer, konsulter och väghållare.

Det här innebär dagvattenstrategin

Strategin kan delas in i fyra teman som ska genomsyra arbetet med dagvattenhantering:

Framtidssäkra och minimera risker

Dagvattenhanteringen ska anpassas till ett förändrat klimat och utformas så att skada
på byggnader, anläggningar, miljö och människor minimeras.

Skydda vattentäkter och övriga recipienter

Dagvatten ska hanterats på det sätt som är mest lämpligt på respektive plats med hänsyn
till dagvattnets föroreningshalt och recipienternas känslighet.

Dagvatten som resurs

Dagvatten ska användas som en resurs för att skapa attraktiva stadsmiljöer där vattnet
får en självklar plats och är en del i samhällets kretslopp.

Samordnad dagvattenhantering och ökat engagemang

Dagvattenfrågan ska samordnas i en tydlig process från tidiga planeringsskeden via
genomförande till drift och underhåll där alla berörda aktörer känner till sitt ansvar
och sin roll.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.