Bostadsplan för Säters kommun 2018–2030

En god bostadsförsörjning har stor betydelse för Säters kommuns utveckling, inte bara för att skapa bostäder åt människor utan även som en viktig del av kommundelarnas framtida utveckling och gestaltning. Genom en välarbetat bostadsplan skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar planering.

Vy över gräsmatta med röda flerfamiljshus.

Bostadsplan för Säters kommun är en del av den samlade planeringen för bostadsförsörjningen. Som ett komplement till bland annat kommunens översiktsplan anger den vad som skall göras för att säkerställa en god bostadsmarknad för alla grupper och vad som skall göras för att stödja arbetet mot kommunens vision. Bostadsplanen ska fungera som riktlinjer för bostadsförsörjning i enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Syftet är att skapa förutsättningar för att alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att nödvändiga åtgärder vidtas för att säkra bostadsförsörjningen på sikt.

Riktlinjer och mål

I Bostadsplanen har kommunen tagit fram ett antal riktlinjer för bostadsförsörjningen, dessa berör områdena ”kommunens bebyggda miljöer”, ”varierat bostadsutbud”, ”byggteknik och miljö” samt ”planering och exploatering”. Riktlinjerna handlar bland annat om att ha planberedskap för bostadsbebyggelse, skapa trivsamma utemiljöer intill bostäder och ha ett utbud av bostäder med blandade upplåtelseformer. Bostadsplanen innehåller också byggtekniska riktlinjer för ett mindre miljöbelastande byggande.

Vision

Säters kommuns vision är: Bostäder åt alla i en trygg och hälsosam miljö samt skapa en naturlig bostadsrotation inom Säters kommun.

Visionen är att det ska finnas bostäder åt alla. Såväl den nyanlända, barnfamiljen som studenten ska kunna få en bostad i Säters kommun. Det ska också finnas bostäder tillgängliga för människor med funktionsvariationer.

Visionen om en trygg miljö innebär bra belysning, trygga och säkra gång- och cykelvägar och boenden som är anpassade efter behov i olika skeden i livet. Hälsosam miljö betyder att bostaden ska vara en hälsosam miljö att vistas i och omkring, dygnet runt och året om.

Bostadsrotation betyder att det ska finnas möjlighet att byta bostad under olika skeden i livet. Du ska kunna flytta till större om familjen växer, samt till mindre när barnen flyttar ut. På så vis kan intressanta objekt löpande frigöras.

Så ska kommunen uppnå visionen

För att jobba i riktning mot visionen har kommunen i bostadsplanen för Säters kommun tagit fram tre strategier att utgå ifrån.

Strategi 1: Öka omsättningen på lägenhets- och villamarknaden

  • Bygg lägenheter i anslutning till befintlig infrastruktur och investera t.ex. samtidigt i närområdet.
  • Parallellt med förtätning så frigör vi fler tomter i attraktiva lägen.
  • Där kommunal verksamhet ianspråktar lokaler som skulle kunna bli lägenheter så skall vi lämna.
  • Vi samverkar med andra parter för att öka möjligheten att bygga nytt.

Strategi 2: Vi bygger inte där det finns ett externt intresse.

  • Vi bygger på ytor där det inte finns ett externt intresse.
  • Vi för löpande dialog med externa intressenter hur vår planering ser ut.

Strategi 3. Vi tror och investerar i Säter

  • Vi går i första ledet och visar att det är lönsamt att bygga i Säter med vårt eget bolag.
  • Vi planlägger nya villatomter i attraktiva lägen i 3 kommundelar.

Kartbilder med områden för utveckling av bostadsförsörjning

Kommunen har pekat ut vissa områden som är tänkbara för bebyggelseutveckling. Det är centrala Säter, Gustafs, Stora Skedvi och Silvberg. Nedan kan du finna kartor för dessa områden.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.