Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan ansöka om i din kommun om du har problem att försörja dig själv och din familj. Du kan söka ekonomiskt bistånd om du bor eller vistas i kommunen och på alla andra sätt har försökt att försörja dig själv. För att socialtjänsten ska kunna bevilja ekonomisk hjälp måste du själv efter förmåga göra vad du kan för att försörja dig.

Ansökan om ekonomiskt stöd

Lämna dina kontaktuppgifter genom att besöka socialkontoret på Gränsgatan 3A i Säter eller kontakta oss på telefon 0225-55 165.

En socialsekreterare kommer därefter att ringa dig inom en vecka för att boka in ett möte. Du får även information om vilka uppgifter du behöver ha med dig för att vi på rätt sätt ska kunna bedöma dina behov. Handläggningen för att få ekonomiskt bistånd sker skyndsamt och tar ungefär en vecka om din ansökan är komplett.

Om du är arbetslös

Om du är arbetslös behöver du vara anmäld på arbetsförmedlingen från din första arbetslösa dag. Du behöver följa den planering som upprättas med din arbetsförmedlare och ta lämplig aktivitet med ersättning som du erbjuds.

Du behöver aktivt söka alla lediga arbeten som du har behörighet till, inom hela landet. Du behöver kontrollera arbetsförmedlingens platsbank regelbundet för att inte riskera att missa söka ett arbete du har behörighet till. Med behörighet menas både arbeten du har särskild kompetens för och arbeten som inte kräver någon kompetens du saknar. Om du blir erbjuden ett lämpligt arbete måste du ta det. Besök arbetsförmedlingens platsbank.

Om du är sjukskriven

Om du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande enligt de krav som ställs på arbetslösa, eller är sjukskriven från pågående anställning eller aktivitet, behöver du lämna ett läkarintyg över din sjukskrivning.

Om du studerar

Försörjningsstöd beviljas normalt inte vid studier utan ska finansieras med studiemedel från CSN. För att ha rätt till försörjningsstöd under sommaruppehåll krävs det redovisning på att du har sökt sommarjobb aktivt under hela vårterminen. Är du under 21 år och studerar på gymnasiet är det dina föräldrar som är skyldiga att försörja dig.

Inkomster

Du behöver söka alla bidrag och ersättningar du har möjlighet att få, exempelvis från försäkringskassan, A-kassan eller ALFA-kassan. Om du har sparade pengar behöver du använda dessa till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd. Har du andra tillgångar som behöver du sälja dem för att därigenom bidra till din försörjning.

Gifta och sambos

Om du är gift, registrerad partner eller sambo är ni försörjningsskyldiga för varandra och behöver göra en gemensam ansökan om försörjningsstöd. Vid separation ska du och din partner planera för hur ni ekonomiskt ska hantera separationen. För att kunna söka försörjningsstöd som ensamstående måste ni vara folkbokförda på varsin adress och uppvisa kvitto på att avgiften för ansökan om äktenskapsskillnad är betald. Om du har barn ansvarar du för att underhållsstöd fastställs.

Beräkning för att se om du har rätt till ekonomiskt stöd

Du kan göra en ungefärlig beräkning om du har rätt till ekonomiskt stöd på Socialstyrelsens webbplats. Stödet som du får sker genom en individuell beräkning samt av hela hushållets tillgångar och utgifter. Men även andra saker än din ekonomi påverkar det stöd du får. Därför är provberäkningen ingen garanti för att du kan eller inte kan få ekonomiskt stöd. Du har alltid rätt att ansöka om ekonomiskt stöd och få din sak prövad av socialtjänsten i kommunen.

Riksnormen för försörjningsstöd

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna.

Riksnormen tar hänsyn till hur många personer som finns i hushållet, ålder på barn och skolungdomar. om barn och skolungdomar äter lunch hemma och om vuxna är ensamstående eller sammanboende. Riksnormen kan du se på Socialstyrelsens webbplats.

Riksnormen innehåller kostnader för

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hälsa och hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon.

Du kan även ansöka om kostnader för

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Utöver detta kan du och din familj ansöka om ekonomiskt bistånd till bland annat läkarvård, mediciner, glasögon och tandvård.

Återkrav

Vanligtvis är du inte skyldig att betala tillbaka de pengar du har fått i ekonomiskt bistånd. Men ibland kan du få ekonomiskt bistånd i väntan på lön, pension eller bostadsbidrag, eller för att du inte kommer åt dina pengar. Då kan du vara skyldig att återbetala biståndet när dina pengar har kommit. I sådana fall står det i beslutet att du är återbetalningsskyldig.

Du är även skyldig att betala tillbaka pengar om du har lämnat felaktiga uppgifter eller utelämnat uppgifter så att du har fått för mycket pengar i ekonomiskt bistånd. Då kan du dessutom bli polisanmäld för bidragsbrott. Du kan också bli återbetalningsskyldig om socialtjänsten har gjort fel och du borde ha förstått att du fått för mycket pengar.

Dina uppgifter

Socialtjänsten är skyldig att skriva ned och dokumentera de uppgifter som är viktiga för handläggningen av din ansökan.  I dokumentationen ska det stå vad som har kommit fram när handläggaren kontrollerat uppgifter hos andra myndigheter och vilka beslut som har fattats.

Om socialtjänsten gör kontroller hos andra myndigheter ska det vara godkänt av dig. Dokumentationen ska vara korrekt och neutral och får inte innehålla uppgifter som känns kränkande. Socialtjänsten ska bara dokumentera det som behövs för din utredning och beslut.

Du har rätt att läsa vad som har skrivits om dig och du har också rätt att få noterat om du tycker att något som står felaktigt eller om du har en annan åsikt. Dokumentationen sparas normalt i fem år och förstörs sedan. De uppgifter du lämnar till socialtjänsten är sekretessbelagda, de får alltså inte lämnas ut till någon annan. Men det finns undantag, till exempel i vissa fall när polisen begär ut uppgifter under en utredning om brott.

PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.