Regler för beslut om gångbanerenhållning i Säters kommun

Antagen av kommunfullmäktige 1996-06-18, § 62.

Kommunfullmäktige i Säters kommun har den 18 juni 1996 beslutat följande med stöd av 19 § renhållningslagen (1979:596) och 13 a § renhållningsförordningen (1990:984).

Fastighetsinnehavares skyldighet

1 § Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan och områdesbestämmelser för Säters innerstad, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i 18 § första stycket renhållningslagen ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet).

Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § tredje stycket renhållningslagen den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.

Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas

2 § Nedanstående närmare föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som skall vidtas
av fastighetsinnehavaren.

Växtlighet och nedskräpning

3 § Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att
sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.
Snöröjning m m

4 § Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till
olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller
att vidta andra åtgärder till motverkande av halka.

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från
gångbaneutrymmet.

Rännstensbrunnar

5 § Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö
och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom
stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt

6 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de
krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Straff m m

7 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 och 3-6 §§ kan dömas till böter enligt 24 § andra stycket renhållningslagen.

I 23 § renhållningslagen finns vidare bestämmelser om förelägganden och om
tvångsutförande på den försumliges bekostnad.

Detta beslut gäller fr o m den 1 september 1996 och ersätter äldre beslut i kommunen
och om fastighetsägares ansvar för gångbanerenhållningen.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.