Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Säters kommun

Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-18 § 7

Med stöd av 9 kap 11, 12 och 13 §§ miljöbalken och 39 och 44 §§ förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala
hälsoskyddsföreskrifter för kommunen.

1 § Tomgångskörning

Förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång utomhus i högst en
minut inom detaljplanelagda områden.

Detta gäller inte

  1. om fordonet står still på grund av trafikförhållandena, t ex i trafikkö
  2. om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga
    brukande – driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning

2 § Hållande av giftorm i detaljplanelagt område

Det krävs tillstånd från Miljö- och byggnämnden för hållande av giftormar inom område med
detaljplan. För djurhållningen ska följande anvisningar gälla:

Lokalens utformning

Ett terrarium med giftormar skall förvaras i ett rymningssäkert rum som inte samtidigt
utnyttjas för bostadsändamål. Eventuella fönster, ventiler och liknande ska hållas stängda eller vara försedda med nät eller liknande anordning som omöjliggör att ormen kan passera
därigenom. Dörren till rummet ska hållas låst när ingen vistas där. På utsidan av dörren ska ett tydligt varningsanslag sitta med texten: ”Varning! Terrarium med giftorm. Bett medför fara. Obehöriga äga ej tillträde.”

Terrariets konstruktion

Ventilationsöppningar ska vara täckta med nät eller liknande som omöjliggör att ormen kan
komma ut genom dem. Sådant nät ska sitta ordentligt och vara av metall eller annat material
som inte är bräckligt eller smälter om en värmekälla placeras på det. Skjutglaslister ska sitta
fast ordentligt och finnas även på öppningens sidor. Springor i terrariet, exempelvis mellan
skjutglasen, ska vara så små att inte ormungar kan ta sig ut genom dem vid en oväntad födsel.

Terrariet ska vara tydligt märkt med det antal ormar det inhyser, det vetenskapliga och i
förekommande fall det svenska artnamnet på dessa, samt en varningsskylt med texten: ”Varning! Giftorm!” Olika arter av giftormar får ej hållas i samma terrarium.

Övriga krav

I ansökan skall anges vilka arter sökanden avser att hålla. Artlistan ska sedan uppdateras
kontinuerligt när arter tillkommer eller försvinner.

3 § Ansvar

Straffbestämmelser kring dessa föreskrifter regleras i miljöbalken.

Dessa lokala hälsoskyddsföreskrifter träder i kraft då kommunfullmäktiges beslut om
antagande vunnit laga kraft.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.