Föreskrifter om avfallshantering

Gäller fr o m 2020-01-01.

Beslutad i kommunfullmäktige 2019-11-28, § 240.

För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning som innehåller de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan.

I Dalarna samverkar kommunerna för att bibehålla och utveckla en bra avfallshantering där kommuninvånare så långt möjligt ges samma rättvisa förutsättningar. Den 28 november 2019 antog Säters kommunfullmäktige beslut om att fastställa föreskrifterna. Dessa föreskrifter anger de regler som gäller för avfallshantering i kommunen. I föreskrifterna delegeras ansvar för att ge anvisningar och information som strävar till att uppfylla mål och regelverk.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser: Dessa föreskrifter träder i kraft 2020-01-01, då föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Säters kommun fastställd av kommunfullmäktige 2016-06-13, upphör att gälla. Beslut om undantag som fattats med stöd av tidigare föreskrifter om avfallshantering gäller tills den kommunala tillsynsmyndigheten beslutat annat.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.