Kommunens organisation

Kommunerna ansvarar för en stor del av servicen i samhället. En del av servicen är kommunen skyldig enligt lag att erbjuda, som skola och vård, medan andra är frivilliga som kultur och fritid. Säters kommun arbetar för att skapa ett tryggt och väl utvecklat samhälle med fungerande service som vatten, avlopp, fiber och vägar till förskolor, äldreboenden, fritidsaktiviteter och kultur.

Förtroendevalda

En kommun är en politiskt styrd organisation där förtroendevalda politiker beslutar vad som ska göras. Sektorerna genomför besluten. De anställda i sektorerna har olika kompetenser som de använder för att genomföra besluten på ett så bra sätt som möjligt – för säterborna.

I Säter är det socialdemokraterna och centerpartiet som tillsammans har fått flest platser i kommunfullmäktige – utifrån hur många röster de fått i valdistrikten i Säters kommun. Rösterna kommer från folket – de som bor i Säters kommun.

Nämnder

Politiken har sex nämnder som beslutar i olika frågor; kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden, kulturnämnden och socialnämnden. Varje nämnd har en sektor till sin hjälp med anställda medarbetare. Samhällsbyggnadssektorn utför uppdrag åt både samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden. Kommunstyrelsesektorn utför uppdrag åt både kommunstyrelsen och kulturnämnden.

Säters kommun har cirka 900 anställda.

Samarbeten med andra kommuner

Vissa av kommunens uppgifter genomför kommunen i samarbete med andra kommuner. Samarbetena kan se ut på olika sätt. Det finns förbund med gemensam politisk ledning som till exempel räddningstjänsten. Det finns bolag där flera kommuner äger bolaget, till exempel det  det turistiska bolaget Visit Dalarna AB.

Bolag

Kommunen äger också bolag: Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB.

Vem bestämmer om vad?

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt för kommunen och dess invånare. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skattesats, taxor och avgifter, organisation och arbetsformer. Kommunfullmäktige utser också ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt i kommunens bolag och förbund.  Vart fjärde år väljer Säterborna ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige. Nästa val är i september 2026.

Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.
Nämnderna svarar för uppgifter som enligt olika lagar ligger på kommunerna. Viktiga sådana lagar är socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. Därtill kommer frivilliga uppgifter till exempel inom fritids- och kulturområdet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Varje nämnd ansvarar sedan för att deras verksamheter bedrivs enligt de mål och riktlinjer och inom den budget som fullmäktige har bestämt.

Alla nämnder har en sektor

Till varje nämnd hör en sektor som består av anställda, så kallade tjänstepersoner. Säters kommundirektör heter Marita Skog. Hon är chef över de högsta cheferna i kommunen: sektorcheferna.

PE
Pia Eskola

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.