Merkostnad för sjuklön

Här får du information om vad som gäller kring ekonomisk ersättning för merkostnader då ordinarie assistent varit sjuk enligt 9§2 LSS.

 • Enligt lag har kommunen skyldighet att antingen tillhandahålla vikarie eller att svara för ekonomiskt stöd, det vill säga den faktiska merkostnad som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och då en vikarie (annan än kommunens) måste utföra assistansen.
 • Sjuklöneersättningen beräknas enligt bestämmelserna i sjuklönelagen och kollektivavtalet. Ersättningen betalas ut för den ordinarie assistentens sjuklön inklusive sociala avgifter och semesterersättning. Kommunen betalar inte ut den särskilda sjukförsäkringsavgiften.
 • Insatsen måste ansökas vid varje tillfälle en ordinarie assistent är sjuk av den enskilde eller någon av denne utsedd person genom fullmakt. En rekommendation är att ansökan bör vara kommunen tillhanda inom tre månader efter sjukdomstillfället.

Har du haft merkostnader då ordinarie assistent varit sjuk ska du göra en ansökan via kommunens blankett ”Ansökan om utbetalning för ekonomiskt stöd för merkostnader då ordinarie assistent varit sjuk”. Blanketten beställer du via kommunens e-tjänst för blankettansökan.

Ansökan

Blanketten ska vara korrekt ifylld och underlag enligt nedan ska bifogas:

 • Ansökan med underskrift från den enskilde, god man eller bolaget med fullmakt. Det är viktigt att alla kolumner i ansökan fylls i. Har du angett kollektivavtal behöver du också bifoga ett underlag som visar OB (obekväm arbetstid) eller jourtider, och redovisa avtalets regler om karenstider. Det gäller till exempel när det sker ett karensbyte vid ett långt arbetspass. Du behöver bara skicka in detta första gången.
 • Om det gäller en ny brukare behöver du bifoga en fullmakt.
 • Sjukfrånvaroanmälningar med intygande om vikarietillsättning.
 • Sjukfrånvaroförsäkran undertecknad av den sjuka ordinarie assistenten och arbetsledare eller chef.
 • Sammanställning av yrkat belopp med vår beräkningsblankett.
 • Lönespecifikation för ordinarie assistenter.
 • Tidrapporter från försäkringskassan för den tid ansökan gäller, ordinarie och vikarie när det gäller assistansberättigade som har Sfb-beslut (socialförsäkringsbalken) från försäkringskassan. Har den assistansberättigade LSS beslut från kommunen skickas signerade tidrapporter in för ordinarie och vikarierande assistenter.
 • Beskrivning av övriga avtalsbundna kostnader.
 • Referens för ansökan.

Sedan 1 december 2016 ersätter inte Säters kommun kostnader för perioder efter den sjunde sjukdagen där läkarintyg saknas. För att styrka frånvaron och rätten till ekonomisk ersättning krävs en kopia av läkarintyg från den åttonde sjukdagen, alternativt utdrag ur kollektivavtal som styrker att arbetsgivaren (assistansanordnaren) åtagit sig att utbetala sjuklön utan uppvisande av läkarintyg från den åttonde sjukdagen.

Det är inte möjligt att skicka fakturor till kommunen då vi endast utreder ansökningar.

Ansökningar om ekonomisk ersättning skickas till:

Säters kommun
Biståndsenheten
Box 300
783 27 Säter

Mall för beräkning av sjuklön samt månadsrapport och sjukfrånvarorapport hittar du på kommunens webbsida Blanketter.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.