Ersättning personlig assistans

Ersättningen delas in i fyra kostnadsslag. Samtliga kostnadsslag fördelas procentuellt utifrån den fastställda statliga schablonen (332,60 kronor per timme 2024). Ersättningen kommer att räknas upp årligen med samma uppräkning som den statliga schablonen.

Fördelning av ersättning från Säters kommun 2024

Löne- och lönebikostnader: 251,11 kronor (75,5 procent)
Administrationskostnader: 26,61 kronor (8 procent)
Utbildningskostnader: 6,65 kronor (2 procent)
Omkostnader: 6,65 kronor (2 procent)
Summa: 291,02 kronor (87,5 procent)

Definitioner av kostnadsslag i ersättningen

Definitionerna är hämtade från Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning. Mer information om RAR hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Löne- och lönebikostnader

Lönekostnader och kostnadsersättningar till anställda, lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt, premier för försäkringar, skattepliktiga förmåner och andra liknande ersättningar och kostnader. Säters kommun ersätter sovande jour, väntetid och obekväm arbetstid (OB) med faktisk tid och kostnad.

Administrationskostnader

Kostnader för att administrera assistansen. Det kan till exempel handla om kostnader för köp av administrativ hjälp, inventarier, resor, revision, företagsförsäkringar samt kostnader till arbetsgivar- och branschorganisation eller liknande. Säters kommun ersätter administrationskostnader med motsvarande åtta procent av den statliga schablonen.

Utbildningskostnader

Kostnader för kurser, lärare och föreläsare samt lokaler för utbildning och fortbildning av assistenter och ersättningsberättigade. Vidare avses kostnader för handledning av assistenter utöver lönekostnader för assistenterna. Säters kommun ersätter utbildningskostnader med motsvarande två procent av den statliga schablonen.

Omkostnader

Omkostnader innefattar assistansomkostnader, personalomkostnader och arbetsmiljöinsatser. Säters kommun ersätter omkostnader med motsvarande två procent av den statliga schablonen.

Assistansomkostnader avser kostnader som den försäkrade har för sina personliga assistenter i samband med gemensamma aktiviteter utanför bostaden. Som exempel kan nämnas resekostnader för assistenterna samt inträdesavgifter och liknande kostnader för assistenter vid aktiviteter tillsammans med den försäkrade.

Personalomkostnader avses kostnader för företagshälsovård, friskvård, kaffe, hudkräm, tvål och liknande till assistenterna samt personal arrangemang, personaldagar och aktiviteter.

Arbetsmiljöinsatser avses kostnader för att stärka arbetet för en god arbetsmiljö för de personliga assistenterna. Som exempel kan nämnas kostnader för hjälpmedel av enklare slag, kostnader för att lösa arbetsmiljöfrågor, insatser för att möjliggöra personalens hygien och för att ordna med jourrum till assistenten. Assistansersättningen bör inte täcka kostnader för andra hjälpmedel än kostnader för enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och förkläden.

MLS
Marie-Louise Snell

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.