ዓመተ ትምህርቲ 21/22 ዝምልከት ሓድሽ ኣመለኻኽታ ምብጽጻሕ ናብ ቤ/ት (23/24)

ቈልዓ ኣብ መሰረታዊ ቤ/ት(ካብ 1ይ ክሳብ 9ይ ክፍሊ) ዝኸይድ ንዘለኪ ወላዲት ምብጽጻን ናብ ቤት ትምህርቲ በቲ ሓድሽ
ኤ-ኣገልግሎት( ኢንተርነታዊ ኣገልግሎት) ተጠቂምኪ ከተመልክቲ ከነዘኻኽረኪ ንደሊ።እዚ ነቶም ኣብ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ
ዝኸዱ ቈልዑ ኣይምልከቶምን እዩ።እንተ ዘየመልኪትኪ፡ናይ ቤት ትምህርቲ ካርድ ኣይክለኣኸን እዩ ወይ ኣይክወርድን እዩ።
ውሳነ ምብጽጻሕ ናብ ቤ/ት ኣብ ሰዓቱ ኽውሰነልኪ ንምርግጋጽ፡ እዚ ንዝመጽእ ዓመተ-ትምህርቲ 8 mars-26 mars ዝግበር
ምምልካት ኣቐዲሙ ክግበር ኣለዎ።
እቲ ኤ-ኣገልግሎት(ኢንተርነታዊ ኣገልግሎት) ኣብ’ቲ ናይ’ቲ ንኡስ-ዞባ መካነ-መርበብ(ዌብሳይት) ካብ 8 mars
ጀሚሩ ዝህሉ ኮይኑ ኣቲኺ ክትጥቀምሉ እንተ ኾይንኪ ኤ-መንነት(ኤ-ሌጊቲማሹን) ከድለየኪ እዩ።እንተ ዘይብልኪ ኣብ ባንክኺ
ከይድኪ ኤ-መንነት(ኤ-ሌጊቲማሹን) ኣመልክቲ።
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ እቶም ኣብ ኣላዪት-ስድራ(ፋሚልየ ሄም) ተወዚዖም ዝነብሩ ተምሃሮን እቶም ግዝያዊ ቊጽሪ መንነት ዘለዎምን
ብቕጥዒ ወረቐት ገይሮም የመልክቱ።እቲ ቕጥዒ ወረቐት ኣብ’ዚ ኣሎ፦

ክፍሊ ኣገልግሎት ዓማዊል ንኡስ-ዞባ: 0225-55000
መካነ-መርበ ንኡስ-ዞባ 

ገለ ካብ’ቶም ዕላማታት ናይ’ዞም ሓደስቲ ለውጥታት፡ ዝሓሸ መደባት ኣውቶቡስ ብምውጻእ ኣብ ልዕሊ ከባቢ ዝህሉ ሃሳዪ ጽልዋ
ንምቕናስን ወጻኢታት ገንዘብ ንምቚጣብን’ዩ።
ሕቶታት ምስ ዝህልወኪ ነታ ኣካያዲት ጒዳያት ምብጽጻሕ ቤ/ት ብኢሜል ገይርኪ ተወከስያ።
skolskjuts@sater.se

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.