ሓድሽኣመለኻኽታምብጽጻሕናብቤ/ት

ኣብጽድያነቶምኣብመሰረታዊቤትትምህርቲ(ካብ1ይክሳብ9ይ) ዝኸዱተምሃሮምብጽጻሕናብቤትትምህርቲ/ናይኣውቶቡስካርድብዝምልከትሓድሽኣመለኻኽታክተኣታተውእዩ።እታሞግዚትኣብዌብሳይትናይ’ቲንኡስ-ዞባኣብዘሎኢንተርነታዊኣገልግሎትኤ-መንነት(ኤሌጊቲማሹን) ተጠቂማብምእታውተመልክት።ኤ-መንነትእንተዘይብላኣብ’ቲናታባንክከይዳተውጽእ።እዚነቶምድሮ(ኣብ’ዚእዋን’ዚ) ናይኣውቶቡስካርድወይመበጻጽሒቤ/ትዘለዎምቈልዑእውንይምልከትእዩ።

እዚሓድሽኣመለኻኽታነቶምኣብፍሉይቤትትምህርቲዝኸዱ(ሰርስኮላ) ወይኣብ2ይደረጃቤ/ትዝመሃሩኣይምልከቶምንእዩ።

ኲለንኣብዞባዳላርናዝርከባንኡሳንዞባታትናይኣውቶቡስካርድንምብጽጻሕናብቤ/ትብዝምልከትዕዮታተንኣድማዒንኽኸውንምስዳላትራፊክሓቢረንክሰርሓካብዝጅምራድሮነዊሕግዜገይሩ’ዩ።

ገለካብ’ቶምዕላማታትናይ’ዞምሓደስቲለውጥታት፡ዝሓሸመደባትኣውቶቡስብምውጻእኣብልዕሊከባቢዝህሉሃሳዪጽልዋንምቕናስንወጻኢታትገንዘብንምቚጣብን’ዩ።

ከመይገይርኪከምተመልክቲዝብልሓበሬታእቲምምልካትቅድሚምጅማሩኣቐዲሙክወሃበኪእዩ።ካብሕጂጀሚሩሕቶታትምስዝህልወኪነታኣካያዲትጒዳያትምብጽጻሕቤ/ትብኢሜልገይርኪተወከስያ።skolskjuts@sater.se

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.