برای سال تحصیلی ۲۰۲۱/۲۰۲۲ روش جدیدی برای درخواست سفر بھ مکتب

یادآوری می کنیم: شما سرپرستانی کھ طفل/اطفال تان در مکتب ابتدایی درس می خواند، باید از طریق خدمات الکترونیکی ما )-e

tjänst )درخواست سفر بھ مکتب )skolskjuts )کنید، شاگردان مکاتب ویژه )särskolan )شامل این تغییرات نمی باشند. اگر

درخواست را ثبت نکنید، کارت سفر بھ مکتب )skolkort )روان و شارژ نخواھد شد.

برای اینکھ مطمئن شوید کھ تصمیمگیری در مورد کارت سفر بھ مکتب تا قبل از شروع سال تحصیلی در ماه ”آگوست” گرفتھ

شود است یا نھ، درخواست برای سال تحصیلی آینده را باید ثبت کنید 8 mars -26mars .

ٴ اینترنتی کمون قابل استفاده خواھد بود. ورود بھ این خدمات الکترونیکی )tjänst-e )از تاریخ شروع فعالیت از طریق صفحھ

سیستم از طریق امضاء الکترونیکی )legitimation-e )انجام می شود. اگر امضاء الکترونیکی ندارید، این را از بانک خود تھیھ

کنید.

در حال حاضر، شاگردانی کھ نزد خانواده ای کھ مراقبت آنھا را بھ عھده گرفتھ است )familjehem )زندگی می کنند و افرادی

شناسایی موقتی دارند باید از طریق یک فرم درخواست خود را ثبت کنند. فرم نزد این نھادھا قابل دسترس می باشد:

کھ شماره

مرکز مراجعات کمون
صفحھ اینترنتی کمون )…
www )مسئول سفر و حمل و نقل


0225-55000
sater.se

هدف از این تغییرات این اسی که نظم و ترتیب و برنامه ریزی اتوبوس رانی بهتر شود و بنا بر این تاثیر منفی کمتری بر محیط
زیست نیز وارد شود. این تغییرات خرج و مخارج را نیز کاهش می دهد.
سواالت خود را می توانید از طریق پست الکترونیکی با مسئول مسائل مربوط به سفر و حمل و نقل به مکتب
)skolskjutshandläggare )مطرح کنید.
:
skolskjuts@sater.se

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.