Ombyggnation och tillbyggnad av Kungsgårdsskolan

Under våren har det pågått programhandlingarbete. Det innebär att det har skapats en organisation kring projektet, det har gjorts analyser och dialogarbete med personal, elever och föräldrar vid Kungsgårdsskolan och en förstudie har resulterat i ett antal förslag på utformning som nu personal och elever får ta ställning till.

När det är klart kommer det resultera i en programhandling som beskriver hur de funktioner som behövs planeras finnas i byggnaden/byggnaderna – helt enkelt vilka mål och krav som finns.

Lokalen eller lokalerna ritas upp så att rätt rum är på rätt plats med rätt funktion.

Gul byggnad av sten med många fönster.
Kungsgårdsskolans huvudbyggnad: ”Krusen”.

Dialog med elever, personal och föräldrar

I den enkät som elever, föräldrar och personal gavs möjligheten att delta i kom det fram flera viktiga saker som sedan tagits med i arbetet med programhandlingen. Några saker som ansågs viktigt:

 • mindre biltrafik – eventuell ingen biltrafik vid skolan
 • trafikvärdar
 • fler lekställningar
 • mera grönt på skolgården
 • hängytor för äldre barn
 • fler lekalternativ
 • idrottshall
 • väderskydd
 • matsal
 • bättre ventilation.

I mars hölls sedan en designdialog med elever, lärare, fastighetstekniker med flera. I design dialogen arbetade grupper med frågor kring hur de framtida lokalerna skulle kunna bidra till Vi-känsla, hur rummen och deras funktioner bäst ska vara placerade och fungera ihop.

Programhandlingen

Programhandlingen beräknas vara klar efter sommaren, och ligger till grund för det vidare arbetet, som kommer resultera i en bygghandling. Bygghandlingen innehåller den information som behövs för att en entreprenör ska kunna bygga lokalerna.
Bygglovsansökan som senare kommer inlämnas innehåller bland annat

 • planritningar
 • fasadritningar
 • konstruktionsritningar
 • kontrollplan
 • olika typer av beskrivningar av sådant som brandskydd och fuktsäkerhet.

När projektet fått bygglov kan projektet gå vidare och bygga om/bygga till lokalerna.

Om platsen

Under programhandlingsarbetet har det gjorts en platsanalys. Kungsgårdsskolan ligger på historisk mark och är registrerad som möjlig fornlämning hos Riksantikvarieämbetet. Historian sträcker sig bak till 1600-talen då det fanns en kungsgård på platsen. 1936 byggdes den första skolan. Alla förändringar måste beakta kulturvärdena.

Enligt den antikvariska förundersökningen är det främst tre av byggnaderna som är att bedöma som särskilt värdefulla. Det är huvudbyggnaden (Krusen), Byggnaden som idag inrymmer Kulturskolan: ”Fyrken” samt byggnaden som inrymmer skoladministration: ”Jumbo”.

Stenbyggnad som är målad gul med rött tak
Byggnaden ”Fyrken”.
Grå byggnad av trä med sneda tak
Byggnaden ”Jumbo” syns här tillsammans med portalen som leder in till Kungsgårdsskolans skolgård.

Flytt av verksamheter till andra lokaler

Kristineskolans nuvarande lokaler vid Kungsgårdsskolan är delvis olämpliga, och därför kommer Kristineskolans verksamhet att delvis flyttas till lokaler som elevhälsan använt fram tills nu. Elevhälsan flyttar till Öhlinska villan (Fågelsången). Arbetet kring flytt pågår nu, och vid höstterminsstart har flytten genomförts.

Röd tegelbyggnad
Elevhälsans lämnar sina lokaler vid Klockarskolan, och istället flyttar delar av Kristineskolan in här.
Gammal fin gul villa
Elevhälsan flyttar till Öhlinska villan, som ligger i anslutning till Fågelsången.

Å-rummet

Bakom Kungsgårdsskolan finns ett naturområde som Säters kommun vill utforma på ett sätt som stödjer verksamheten i Kungsgårdsskolan, men som också kan komma allmänheten till del. Bland annat ska säkerheten höjas. Programhandlingen för detta anslutande projekt beräknas vara klar i november 2024.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.