Översiktsplan – Tillväxt och mellankommunala frågor

Den allmänna samhällsutvecklingen går mot ökat kommunalt samarbete, både i Sverige och utomlands. Därigenom bildas direkt och indirekt större och starkare regioner.

Skälen till samarbete varierar men ofta är det ekonomiska orsaker som ligger bakom. Vissa frågor låter sig heller inte begränsas av administrativa gränser utan behöver ses i större sammanhang. Sådana exempel är klimat- och kommunikationsfrågor, att stärka regionens attraktionskraft, skapa bättre service till näringslivet, evenemang, turism m.m.

Riktlinjer och strategier för tillväxt och mellankommunala frågor

  • Säters kommuns profilering i regionen ska förstärkas.
  • Flera av de områden som under temat Bebyggelseutveckling redovisas som utvecklingsområden för bostäder har lokaliserats med hänsyn till kommunikationsfördelar vid arbetspendling, dvs regionförstoring.
  • Planer som medger en förändrad användning av mark- och vattenområden som enligt översiktsplanen omfattas av mellankommunala intressen ska diskuteras med berörda parter. Kommunen ska i den fysiska planläggningen arbeta för en bebyggelsestruktur som underlättar hållbara och effektiva kommunikationer och transporter.
  • Dricksvattenförsörjningen ska prioriteras före annan markanvändning.
  • Kommunen anser det nödvändigt att tillsammans med Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Boverket och andra ansvariga statliga myndigheter utveckla en strategi för att undvika översvämningsrisker.
  • Samtliga kommunens förvaltningar och bolag ska kontinuerligt arbeta förebyggande inom områden där klimatförändringar kan tänkas komma att påverka den egna verksamheten. Man ska även ha beredskap för att kunna tackla framtida klimatrelaterade problem.
  • Räddningstjänsten ska följa och aktivt delta i samhällets utveckling och genom olycks- och skadeförebyggande samt skadeavhjälpande åtgärder arbeta för ett bättre skydd och en högre säkerhet för människor, miljö och egendom. Genom olycks- och skadeförebyggande åtgärder ska räddningstjänsten eliminera eller reducera riskkällor. Man ska även genom övning, utbildning och utveckling ha en god beredskap för, samt effektivt kunna genomföra skadeavhjälpande åtgärder av olika slag under såväl i fred som under höjd beredskap.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.