Översiktsplan – Strandskydd

Strandskyddsbestämmelserna har tillkommit för att säkra förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet på land och i vatten.

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen, upp på land och ut i vattnet. Länsstyrelsen har möjlighet att i enskilda fall utöka strandskyddsområdet till högst 300 meter.

Inom strandskyddsområde är det inte tillåtet att uppföra nya byggnader, göra förberedelser för bebyggelse, ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra åtgärder som hindrar allmänheten från att beträda området eller väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Förbuden gäller inte åtgärder som behövs för jord- eller skogsbruket, fisket eller renskötseln och som inte avser att tillgodose bostadsändamål. Dispens från förbuden kan också sökas hos kommunen om det finns särskilda skäl.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Kommunen har pekat ut ett antal områden där det finns utökade möjligheter att få dispens från strandskyddet. Dessa kallas LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). En särskild utredning för att få fram dessa har genomförts inom ramen för översiktsplanearbetet, vilket lett fram till ett förslag där 11 strandnära områden pekas ut. På kartan nedan ser du vilka områden det gäller.

Kartbild över LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen)

Kartbild över strandskyddsområden i Säters kommun

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.