Översiktsplan – Skogsmark

Lika mycket som Säters kommun är en jordbruksbygd är det också en skogsbygd. Bygdens historia med bergsbruk och tidig industrialisering har medfört att skogen tidigt brukats och varit betydelsefull för framförallt kolning.

Idag är skogsbruket, ofta i kombination med jordbruk, en betydelsefull näringsgren i kommunen. Hänsyn till detta måste därför tas i samband med till exempel bebyggelseplanering, vägdragningar och liknande. Kommunens ambition med det egna skogsinnehavet är att kunna vara ett föredöme för ett uthålligt brukande av skogen, där ett ekonomiskt utbyte kan kombineras med bevarade natur, frilufts- och kulturvärden. Det är en generell målsättning att människor som bor i kommunens tätorter ska ha god tillgång till skogsområden för rekreation. Kommunens ambition i tätortsnära områden är därför att på den egna marken sköta marken med andra metoder än kalhyggesbruk för att bevara känslan av ”rekreationsskog” och vårda stigar, bär- och svampställen.

I kommunen finns ont om egentlig naturskog. Enbart mindre områden i branter och liknande har undgått att på ett mer påtagligt sätt påverkas av skogsbruk. Det är därför viktigt att skydda de skogar som trots allt har naturskogsvärden.

Riktlinjer och strategier för Skogsmark

  • För att säkerställa miljöbalkens krav på att den skogsmark som har betydelse för skogsnäringen så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk ska kommunen lokalisera bebyggelse med hänsyn till skogsbruket, samt upprätthålla en dialog med skogsägare om planering där det kan finnas motstående intressen.
  • Kommunen ska verka för att tätortsnära skog bevaras och vårdas för rekreations- och naturvårdsändamål. Skötselplaner upprättas för den kommunägda skogen.

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.