Översiktsplan – Naturvård

Säters kommun har ett varierat naturlandskap främst bestående av skogsmarker i norr och söder och jordbruksområden i den centrala delen av kommunen efter Dalälven.

Det mest framträdande enskilda området är Säterdalen, ett totalt sett närmast milslångt ravinsystem. Säterdalens flora och fauna är på många sätt unika för våra trakter och har också under lång tid varit ett populärt besöksmål. Tillsammans med exempelvis Gustafsfältets deltaformationer och vindskapade sanddyner är den också ett av de geologiska naturvärden som kommunen är så rik på.

Jordbrukslandskapet längs Dalälven har en stor artrikedom. Att turister och människor på genomresa får ett bestående positivt intryck av kommunen är också värdefullt. Kraven på ekonomisk avkastning gör dock att mer småskaliga jordbruksmarker och naturliga fodermarker som ängar och hagar riskerar att rationaliseras bort. Ett fortsatt bevarande av dessa marker är därför ytterst angeläget. Kommunens möjligheter att påverka situationen bygger främst på information och rådgivning.

Den andra dominerande naturtypen är skogen. Denna har till stor del varit brukad under lång tid, då gruvor, hyttor och andra anläggningar kopplade till bergsbruket tidigt krävt stora mängder kol och virke. Egentliga naturskogar med exempelvis större tillgång till död ved är därför sparsamt förekommande. Å andra sidan finns fortfarande miljöer som trots sin brukningshistoria inte alls eller på mycket länge varit kalavverkade och därför har förutsättningar såväl för att återskapa naturvärden som för att utveckla alternativa skötselformer. Kommunen har också ovanligt stor tillgång på värdefulla lövskogar.

Riktlinjer och strategier för naturvård

  • Områdesbestämmelser upprättas för kommunens stora opåverkade område med syfte att säkerställa ett skogsbruk med inriktning på naturvårdande skötsel.
  • Vattendirektivet ska uppfyllas vid all planläggning och byggande.

Kartbild över tema naturvård

Karta över naturvårdsområden i Säters kommun

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.