Översiktsplan – Kommunikationer

I Säters kommun är väl fungerande kommunikationer av stor betydelse. I ett regionalt sammanhang är det viktigt att de långväga transporterna fungerar effektivt, men lika viktiga är de dagliga resorna inom kommunen.

Regionförstoring och arbetspendling innebär ett ökat resande. Precis som i övriga samhället ligger utmaningen för Säters del i att medverka till att skapa effektiva, lönsamma och bekväma transportmöjligheter som samtidigt är skonsamma mot människa och miljö.

De riksvägar och järnvägar som passerar genom kommunen bildar stommen i kommunens infrastruktur. Framförallt är kvaliteten på de stora kommunikationsstråken riksväg 70 och järnvägen (Dalabanan) viktig då dessa stråk alstrar stora trafikmängder. För den del av dessa stråk som ligger inom kommunen är den största utmaningen att förbättra sträckan genom Säter där det finns brister i utformningen av såväl trafikmiljö som stadsbild. Visionen för Säter är att platsen omgestaltas till ett attraktivt stadsrum med en tydlig infart till centrum, utan barriärer för gång- och cykeltrafikanter och ett resecentrum med hållplats- och stationslägen i nära anslutning till stadskärnan.

Du hittar ytterligare information om kommunikationer i den fullständiga översiktsplanen. Där finner du också mer information om bland annat väg-, järnvägs-, och gångvägskommunikationer.

Riktlinjer och strategier för kommunikationer

  • Kommunen ska tillsammans med andra berörda kommuner och länsstyrelser m fl verka för en regional utveckling av järnvägen och främst en utbyggnad till dubbelspårig järnväg mellan Falun och Stockholm.
  • För att ytterligare öka användning och tillgänglighet till kollektiva färdmedel ska kommunen medverka till att skapa ett resecentrum strategiskt placerat i centrala Säter.
  • Trygga och säkra gång- och cykelförbindelser i ett lokalt, kommunalt och regionalt perspektiv ska skapas.
  • Kommunen verkar för ökad delaktighet och ökat inflytande från medborgarna. I detta spelar informationsteknologin en viktig roll.
  • Kommunen verkar för ökad delaktighet och ökat inflytande från medborgarna. Kommunen ska verka för att alla hushåll ska ha tillgång till bredband av hög kvalitet.

Kartbild tema kommunikationer

Kartbild över kommunikationer i Säters kommun

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.