Översiktsplan – Jordbruksmark

Jordbruk dominerar markanvändningen inom stora delar av kommunen, främst i ett centralt stråk utmed Dalälven. Totalt finns cirka 9000 hektar jordbruksmark. Dessa områden är viktiga ur både lokalt och nationellt perspektiv.

Jordbruk är, ofta i kombination med skogsbruk, en mycket betydelsefull del av det lokala näringslivet. Till stor del är driften inriktad på mjölk- och köttproduktion. Brukandet av marken är en förutsättning för landskapets öppethållande. I och med detta också för visionen om boende i högklassig natur- och kulturmiljö, samt för möjligheterna till en uthållig turism- och besöksnäring.

Idag råder en situation med relativt stor konkurrens om åkermark i de mer centrala delarna av jordbruksområdet. Hänsyn till detta och jordbrukets behov i stort ska tas vid bebyggelseplanering, eftersom alltför närliggande bebyggelse riskerar att ge upphov till klagomål.

Den pågående globaliseringen av jordbruket som näringsgren är i det kommunala perspektivet både ett hot och en möjlighet. Rationaliseringen har fått till följd att mindre jordbruksföretag avvecklats. Hos en del av dessa har det fått till följd att ängs- och betesmarker vuxit igen. Då dessa marker är av stor betydelse för både natur- och kulturmiljövården ska bevarandet av dem ses som en angelägen uppgift.

Karta över jordbruksområden i Säters kommun

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 - 16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på tfn 0225-55 000.

Besök oss

Besök oss på Rådhuset, Åsgränd 2, Säter.